ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทย

Key    Results

 1. ได้รับใบรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคลังสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 4.5 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2516

ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้ง “โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project)” โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2517

โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด จึงได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรมแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องสมุดได้เปิดให้บริการที่นี่เช่นกัน

พ.ศ.2521

โครงการได้พัฒนาเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยห้องสมุดทำหน้าที่เป็นเห้องสมุดคณะ สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยแก่คณะ

พ.ศ. 2526

คณะฯได้ย้ายมายังสถานที่ของตนเอง คือ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งห้องสมุดก็ย้ายติดตามมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 2 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พ.ศ. 2532

ห้องสมุดโอนมาสังกัด สำนักหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 1

พ.ศ. 2555

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 2

ทรัพยากรห้องสมุดที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ห้องสมุดมีให้บริการดังเช่นห้องสมุดทุกแห่งทั่วๆ ไปแล้ว ห้องสมุดคณะฯ ยังมี Collection พิเศษ และมีคุณค่าประเภทอื่นอีก ได้แก่

 • แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 2,390 ระเบียนฉบับ
 • รายงานภาคสนาม (Field Trip) ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ
 • ผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ
 • วีดีทัศน์และสื่อประสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ [ SIPOC ]
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการให้ยืมหนังสือ [ SIPOC ]
  • 4.3 บริการรับคืนหนังสือ [ SIPOC ]
  • 4.4 บริการต่ออายุการยืมหนังสือ [ SIPOC ]
  • 4.5 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.6 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. งานอื่นๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ร่วมมือกับงานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
  • 5.3 จัดแสดงหนังสือมาใหม่ประจำเดือนของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ [ SIPOC ]

ห้องสมุดสีเขียว

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2441-5000 ต่อ 4202-4
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

พื้นที่รับผิดชอบ


บุคลากร

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีจำนวน 3 คน

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางศศินาฎ ศรีคง

Mrs.Sasinard Srikong
บรรณารักษ์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-EDP รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2561
MU-SUP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556
   sasinard.sri@mahidol.ac.th
   i + 14 + 4202

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลสถิติ/โครงการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด/ดำเนินการพร้อมรายงานผลตามเกณฑ์ EdPEx
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ดูแลการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ควบคุม ดูแลการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด การขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานของห้องสมุด ประสานงานกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดเครือข่าย คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ การทำความสะอาดห้องสมุด การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า
 3. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ แจ้งผลการพิจารณาและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ แจ้งผลการจัดซื้อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการ รวมถึงแจ้งรายชื่อเมื่อหนังสือออกให้บริการ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานบริการ ทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด บริการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำ นำชมห้องสมุด บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
  • 6.1 โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts (โครงการต่อเนื่อง)
  • 6.2 โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra (โครงการต่อเนื่อง)
  • 6.3 โครงการจัดทำมุมแนะนำทรัพยากรสารเทศเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว (โครงการต่อเนื่อง)
  • 6.4 โครงการกิจกรรม 5 ส ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 6.5 โครงการประยุกต์ใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด
  • 6.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
  • 6.7 โครงการพัฒนางานบริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) ด้วย Line Notify
  • 6.8 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
  • 6.9 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 7.1 เข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ดูงาน / ฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • 7.2 เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 7.2.1 คณะทำงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 7.2.2 คณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
   • 7.2.3 คณะกรรมการประจำส่วนงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ
   • 7.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   • 7.2.5 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
   • 7.2.6 คณะทำงานเครือข่ายบริการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ
   • 7.2.7 คณะทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปิยธิดา มงคลเนตร์

Ms.Piyatida Mongkolnate
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ม.บูรพา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มรภ.พระนคร
MU-SUP รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2559
  piyatida.tep@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4204

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฎิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความซ้ำของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท สร้างระเบียนบรรณานุกรม/ ระเบียนฉบับ งานวิเคราะห์หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่ งานปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมและหัวเรื่องและเลขหมู่
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการทำวิจัย (Research Support Services) การให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นจาก Internet แนะนำการใช้และการสืบค้นสารนิเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น e-mail โทรศัพท์ Line Facebook บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin บริการแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดการบรรณานุกรม ช่วยปฎิบัติงานงานบริการให้ยืม-รับคืน เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ซีดี ดีวีดี ที่ให้บริการในห้องสมุด ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ต่ออายุการหนังสือผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น email,โทรศัพท์ บริการหยิบเล่ม/ค้นหาตัวเล่มหนังสือให้ผู้ใช้บริการ จัดเก็บสถิติการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage และ Facebook ของห้องสมุด
 3. รับผิดชอบและปฎิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอซื้อตรวจสอบความซ้ำ/รายชื่อหนังสือเสนอซื้อ คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ ตรวจการเตรียมทรัพยากรประเภทหนังสือ ตรวจรายชื่อ/สถิติได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ประจำเดือน ติดต่อขอรับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการเชิงกลยุทธ์
  • 4.1 โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts (โครงการต่อเนื่อง)
  • 4.2 โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra (โครงการต่อเนื่อง)
  • 4.3 โครงการจัดทำมุมแนะนำทรัพยากรสารเทศเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว (โครงการต่อเนื่อง)
  • 4.4 โครงการกิจกรรม 5 ส ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.5 โครงการประยุกต์ใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด
  • 4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
  • 4.7 โครงการพัฒนางานบริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) ด้วย Line Notify
  • 4.8 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • 4.9 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 คณะกรรมการต่าง ๆ
   • 5.1.1 คณะทำงานและเลขานุการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
   • 5.1.2 กรรมการและเลขานุการบริหารจัดการโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)
   • 5.1.3 ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางานคณะทำงานผลิตรายวิชาออนไลน์ "การเรียนรู้และการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)"
   • 5.1.4 คณะทํางานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
   • 5.1.5 คณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 5.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
   • 5.1.7 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (คณะสิ่งแวดล้อมฯ)
   • 5.1.8 คณะทำงานฝ่ายวิชาการและจัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2560-2562
   • 5.1.9 คณะทำงานและเลขานุการพิจารณาจัดซื้อหนังสือและวารสาร (คณะสิ่งแวดล้อมฯ)
  • 5.2 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม/การศึกษาดูงาน (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)
  • 5.3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวโชติกา แจ้งเจริญกิจ

Ms.Chotika Chaengcharoenkit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), ม.ศิลปากร
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ม.ศิลปากร
  chotika.cha@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานธุรการของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิมพ์จดหมายต่าง, หนังสือเข้า-ออก, ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดคณะฯ
 2. รับผิดชอบงานเบิกจ่ายพัสดุในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมในส่วนของคณะและหอสมุด
 3. รับผิดชอบดูแลงานบริการ ยืม-คืน,สอนการสืบค้นเบื้องต้น,หาตัวเล่มแก่ผู้ใช้บริการ,บริการ Book Delivery
 4. รับผิดชอบ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งดำเนินการวิเคราะห์เลขหมู่, พิมพ์สันหนังสือและจัดทำรายชื่อหนังสือก่อนนำ ออกให้บริการ, จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อม และส่งให้ห้องสมุดศูนย์ลำปาง
 5. รับผิดชอบลงทะเบียนรับและตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและวารสารที่ได้รับอภินันทนาการ
 6. ปฏิบัติงานลงข้อมูลหนังสือใหม่ประจำเดือนใน fanpage ห้องสมุด เช่น ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่,ภาพถ่ายหน้าปกหนังสือ,ข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นของหนังสือ
 7. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและทำเอกสารจัดส่งรายงานให้กับหอสมุด
 8. ปฏิบัติงานโครงการเชิงกลยุทธ์
  • 8.1 โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts (โครงการต่อเนื่อง)
  • 8.2 โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra (โครงการต่อเนื่อง)
  • 8.3 โครงการจัดทำมุมแนะนำทรัพยากรสารเทศเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว (โครงการต่อเนื่อง)
  • 8.4 โครงการกิจกรรม 5 ส ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 8.5 โครงการประยุกต์ใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด
  • 8.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
  • 8.7 โครงการพัฒนางานบริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) ด้วย Line Notify
  • 8.8 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
  • 8.9 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 9.1 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม/การศึกษาดูงาน (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)
  • 9.2 คณะกรรมการต่าง ๆ
   • 9.2.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารจัดการโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)
   • 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
   • 9.2.3 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (คณะสิ่งแวดล้อมฯ)
   • 9.2.4 คณะทำงานและเลขานุการพิจารณาจัดซื้อหนังสือและวารสาร (คณะสิ่งแวดล้อมฯ)
  • 9.3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann