ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดชั้นนำด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียของประเทศไทย

Key    Results

 1. มีทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ระดับ 4.5 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

ปี 2517 ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ “โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซียอาคเนย์” เมื่อปี 2517 โดยมีพื้นที่ห้องสมุดรวมอยู่ในบริเวณที่ทำการของโครงการฯ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
ปี 2524 โครงการฯ ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบัน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2524 ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล มีชื่อเป็นทางการว่า “สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท"
ปี 2526 ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นเพียงห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก
ปี 2527 เริ่มมีบรรณารักษ์ประจำคนแรก คือ นางสาวมารศรี สอนมั่น ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และได้มีบริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทำให้งานบริการของห้องสมุดพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ภายใต้กรอบการบริหารงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท การจัดหาสิ่งพิมพ์ในช่วงระยะเริ่มแรก – ปี 2531 มุ่งเน้นจัดหาในสาขาภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เปิดการเรียนการสอน และการวิจัยในขณะนั้น
ปี 2529 โอนย้ายไปสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิด พ.ศ. 2530 โดยให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปแบบในมาตรฐานเดียวกัน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ปี 2532 ห้องสมุดขยายการจัดหาสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เช่น หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) และหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษา(นานาชาติ)
ปี 2535 ย้ายที่ทำการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปี 2542 ปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานห้องสมุดเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ได้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และเริ่มให้บริการยืม-คืน ด้วยระบบ Barcode และในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2542 ห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ณ ปัจจุบัน
ปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย” ตามชื่อสถาบันที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ และในเวลาต่อมาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมีสถานะเป็นห้องสมุดในสังกัด “สำนักงานเครือข่ายบริการ” ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าห้องสมุด

 1. นางสาวมารศรี สอนมั่น         พ.ย. 2527 - มี.ค. 2547
 2. นางทิพวรรณ อินทมหันต์      มี.ค. 2547 – ต.ค. 2547
 3. นางสาวเทพิน จิรคุณเตชะ     ต.ค. 2547 – ก.พ. 2557
 4. นางกาญจน์ศิริ พูนทอง         ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัยแก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเน้นให้บริการ : ด้านภาษาและภาษาศาสตร์ของประเทศในแถบเอเซียและของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้านวัฒนธรรมศึกษา(มานุษยวิทยาการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ศึกษา มานุษยวิทยาดนตรี สังคมวัฒนธรรมศึกษา พัฒนาชนบทศึกษา อินเดียศึกษา) ด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(การสอนภาษา การแปล การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร) ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา(นานาชาติ) ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนให้บริการแก่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดมีภารกิจที่สำคัญ คือ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมเพื่อการบริการ
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุดและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line, Group mail, Facebook fan page เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการใช้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103 ; เบอร์ตรง 0-2800-2037
  0-2800-2332
  lilc@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryLc.html
  RILCA Library Mahidol

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม      201.6 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนให้บริการ  151.2 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน  50.4 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน       28 ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีจำนวน 2 คน

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นางกาญจน์ศิริ พูนทอง

Mrs.Kansiri Phoonthong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2555
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
  kansiri.pho@mahidol.ac.th
  i + 18 + 3102

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุดและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเทคนิคของห้องสมุด
  • 2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • 2.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดหมวดหมู่/วิเคราะห์หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศทั้งของ ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
  • 2.3 การสร้าง/และแก้ไขระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 3. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานบริการยืมคืน
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ นำชม/เยี่ยมชม ให้คำปรึกษาการเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม
 5. รับผิดชอบ กำกับดูแลงานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. รับผิดชอบ และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวนัทธมน ขุนพรหม

Ms.Natthamon Khunphom
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ผู้ชำนาญงาน)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มร.สวนดุสิต
  natthamon.khu@mahidol.ac.th
  i + 18 + 3103

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ
  • 1.1 งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • 1.2 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (ตลอดจนการจอง ต่ออายุ ทวงหนังสือ เก็บค่าปรับเกินกำหนดส่ง)
  • 1.3 ระเบียนสมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
  • 1.4 จัดเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
  • 1.5 ดูแลซ่อมแซมทรัพยากรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
  • 1.6 จัดเก็บสถิติงานบริการ
  • 1.7 ดูแลและจัดพื้นที่ของห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการห้องสมุด
 3. งานโครงการตามยุทธศาสตร์
  • 3.1 ผู้ร่วมโครงการทำรายการบรรณานุกรมหนังสืออาเซียนเข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ระยะที่ 2 (ปรับขยายโครงการ)
  • 3.2 ผู้ร่วมโครงการจัดทำคอลเลคชั่นผลงานของอาาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 4. งานเทคนิคห้องสมุด
  • 4.1 ปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก
  • 4.2 ปฏิบัติงานเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
  • 4.3 ช่วยปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • 4.4 ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มระเบียนฉบับลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 5. ร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann