ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นแหล่งอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำทางสาขาเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย

Key    Results

 1. มีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคนิคการแพทย์ ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ ระดับ 4.5 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2500

วันที่ 29 มิถุนายน 2500 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดีท่านแรก (พ.ศ. 2500-2517) และ เริ่มมีห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเทคนิคการแพทย์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ บางกอกน้อย ขณะนั้นยังไม่มีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ประจำ

พ.ศ. 2514

ห้องสมุดได้เริ่มมีบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดท่านแรก คือนางสาวรุ่งรังษี กาญจนสุวรรณ และเริ่มมี การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบสากลอย่างกว้างๆ เพราะยังขาดคู่มือปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2515

ห้องสมุดมีบรรณารักษ์คนใหม่คือ นางสาวอรุณรัตน์ เทพผจญชีวิน (พ.ศ. 2530 คือนาง อรุณรัตน์ ภู่อนุสรณ์ชัย) เริ่มมีการจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการจัดหมวดหมู่หนังสือและการ กำหนดหัวเรื่องหนังสืออย่างมีระบบตามหลักมาตราฐานสากล

พ.ศ. 2524

ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ บางกอกน้อย มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร

พ.ศ. 2530

มีมติจากการประชุมคณะกรรมการคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2530 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2530 ให้ ตั้งชื่อห้องสมุดประจำคณะเทคนิคการแพทย์ว่า ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์และเป็นคณบดีท่านแรก

พ.ศ. 2539

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ห้องสมุดได้พัฒนาการดำเนินงานระบบห้องสมุดใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Automated Library) สามารถเชื่อมโยงกันเป็นข่ายงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างทั่วถึง

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายมาอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา เพื่อขยายพื้นที่ตามโครงการ “ห้องสมุดและศึกษาด้วยตนเอง” มีพื้นที่ 675 ตารางเมตร

พ.ศ. 2550

คณะเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริการของห้องสมุด 2 วิทยาเขต (บางกอกน้อย และ ศาลายา) โดยรวมงานบริการไว้ ณ จุดเดียวที่ชั้น 2 ของอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ส่วน ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ ที่อยู่บริเวณ ชั้น 4 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการหนังสือและวารสารฉบับ ย้อนหลังแบบชั้นปิด

พ.ศ. 2559

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องสมุดใหม่คือ นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ เป็นผู้กำกับดูแล และดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งห้องสมุดได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองที่ทันสมัย และมีห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROU P STUDY ROOM) สำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และ เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ มีการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ของห้องสมุดโดยจัดพื้นที่สำหรับนั่งอ่านอย่างสะดวกสบายและเพียงพอ ตลอดจนพื้นที่บางส่วนเป็นมุมสำหรับพักผ่อน (RELEX ZONE) สำหรับนัดพบหรืออ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊คส์ และหนังสือธรรมะ

อ้างอิง : อรุณรัตน์ ภู่อนุสรณ์ชัย.(2530). “ห้องสมุด.” ใน 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 66-71. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภารกิจ

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาทางด้านเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัญฑิตศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต และมีหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ และการวิจัยของของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ และบริการให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลภายนอก โดยจำแนกภารกิจของห้องสมุด ดังนี้

 1. ดำเนินงานบริหารห้องสมุดให้ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยการจัดซื้อและได้รับอภินันทนาการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ทรัพยากรของห้องสมุดประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สื่อ โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรระดับชาติและระดับ นานานาชาติ
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้พร้อมเพื่อการให้บริการสารสนเทศ และดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุให้พร้อมออกให้บริการ ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สืบค้นทรัพยากรห้องสมุดได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการพื้นฐานและบริการเชิงรุก บริการเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่
  • 4.1 บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด
  • 4.2 บริการให้ยืม [SIPOC] - รับคืน [SIPOC] ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  • 4.3 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
  • 4.4 บริการยืมสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan)
  • 4.5 บริการช่วยค้นคว้าวิจัย (Research Consult)
  • 4.6 บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำการใช้ห้องสมุด
  • 4.7 บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (EDDS)
  • 4.8 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
  • 4.9 บริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด และข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line, Group mail, Facebook fan page และเว็บไซด์ของห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมใช้บริการด้านต่างๆ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  0-2441-4371-7 ต่อ 2207-2230
  limt@mahidol.ac.th
 http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryMt.html
   Faculty of Medical Technology Library, Mahidol University

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม 675 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนให้บริการ 550 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน 115 ตารางเมตร
พื้นที่อื่น (ระบุ) 10 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน 100 (ที่นั่ง)

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มีจำนวน 3 คน

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวขวัญเรือน   คิดประเสริฐ

Ms.Kwanruen   Kidprasert
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  kwanruen.kid@mahidol.ac.th
  i + 42 + 2207

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบบริหารจัดการ กำกับ ดูแล การดำเนินงานห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแก้ไข/โอน ย้าย ระเบียนบรรณานุกรม และระเบียนฉบับ ตามหลักมาตรฐานสากล AACR2 และ MARC21 รวมถึงการนำข้อมูลทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้ห้องสมุด
 4. รับผิดชอบกำกับ ดูแล และปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด บริการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. รับผิดชอบแนะนำ พาชมห้องสมุด กรณีมีผู้มาเยี่ยมชม/ดูงานห้องสมุด อาคันตุกะของคณะจากสถาบันการศีกษาทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากห้องสมุด
 6. รับผิดชอบโครงการ และ ควบคุมกำกับ ดูแล ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รับผิดชอบประสานงาน รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซด์ของห้องสมุดเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ให้คำ ปรึกษา แนะนำ และบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย
 9. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมใช้บริการด้านต่างๆ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวธัญญรัตน์  เทียนชัยเกิดศิลป์

Ms.Tanyarat  Tianchaigerdsilp
บรรณารักษ์
วท.บ.(จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  tanyarat.tia@mahidol.ac.th
  i + 42 + 2207

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการ
  • 1.1 รับผิดชอบงานบริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์ รวบรวมบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
  • 1.2 รับผิดชอบงานบริการตอบคำถามและแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
  • 1.3 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ดูแล จัดทำแบบฟอร์ม จัดเก็บสถิติการใช้บริการฯ ตรวจสอบเครื่องคอมฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • 1.4 รับผิดชอบบริการตอบคำถาม และแนะนำการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
  • 1.5 ร่วมรับผิดชอบงานบริการยืม-คืน จอง ปรับหนังสือเกินกำหนด ต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.6 ร่วมปฏิบัติงานให้บริการจองและขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม Group Study Room
  • 1.7 ช่วยรับผิดชอบและปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สอนการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.8 ช่วยรับผิดชอบจัดเก็บ/ เรียงทรัพยากรสารสนเทศ ขึ้นชั้นบริการ
  • 1.9 ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืน หนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Book Delivery
 2. รับผิดชอบงานเทคนิคห้องสมุด
  • 2.1 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และการบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น
  • 2.2 งานเตรียมเล่มหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ ก่อนการวิเคราะห์ทรัพยากร
  • 2.3 งานซ่อมหนังสือ รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ชำรุดมากเพื่อดำเนินการส่งร้านซ่อมหรือเย็บเล่ม
  • 2.4 รับผิดชอบตรวจสอบการใช้งานวารสารต่างประเทศออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบโครงการเชิงกลยุทธ์/ร่วมงานโครงการต่างๆของห้องสมุดและหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รับผิดชอบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 5. ช่วยจัดนิทรรศการห้องสมุดตามเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 6.1 เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 6.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอุบลพันธ์ ขำสาธร

Mrs.Ubonphan Khamsathorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  ubonphan.kam@mahidol.ac.th
  i + 42 + 2230

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริการ
  • 1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ ยืม – คืน – จอง ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Library Book Delivery)
  • 1.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถาม และ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้านการสืบค้นสารนิเทศเบื้องต้น รวมทั้งบริการหาตัวเล่มหนังสือ/วารสาร
  • 1.3 รับผิดชอบและปฏิบัติงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
  • 1.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือและวารสาร
  • 1.5 รับผิดชอบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  • 1.6 ร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
  • 1.7 ร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานบริการ
 2. งานวารสาร
  • 2.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (จัดซื้อด้วยเงินสนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์)
  • 2.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานลงทะเบียนวารสาร/นิตยสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระบบ Sierra และ คัดลอกรายชื่อวารสาร/นิตยสาร/จุลสาร ที่ได้รับทั้งหมดลงในโปรแกรม Excel
  • 2.3 จัดเตรียมตัวเล่มวารสาร/นิตยสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก่อนออกให้บริการ และนำตัวเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นวางออกให้บริการ
  • 2.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานเย็บเล่มวารสาร
  • 2.5 รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานวารสาร
 3. งานอื่นๆ
  • 3.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการ
  • 3.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann