Menu

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

...............

Key    Results

................

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2526ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2529ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2552สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจาก ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็น "ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ"
พ.ศ. 2558รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า "ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ

หัวหน้าห้องสมุด อดีต - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2526-2535นางสาวพรธิดา วิเชียรปัญญา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
พ.ศ. 2535-2547นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ
พ.ศ. 2548-2560นางสาวสมปอง อ้นเดช
ปัจจุบันนางสาวรุ่งนภา แสงระวี

ทรัพยากรที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือ ตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องสมุดมีให้บริการแล้วนั้น ห้องสมุดสถาบันฯ ได้รวบรวมงานวิจัย บทความ เอกสารประกอบการบรรยาย อีกทั้งความรู้สู่ประชาชนของสถาบันโภชนาการไว้บริการอีกด้วย

ผลงานวิชาการ/วิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันโภชนาการ

รูปแบบออนไลน์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/abstract.php

พจนานุกรมศัพท์ และมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ความรู้สู่ประชาชน

ภารกิจ

ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ มีบทบาท หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภารกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การจัดการศึกษาระดับมหาบัณทิต และบริการวิชาการ นำไปสู่สถาบันวิจัยชั้นนำด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นภารกิจที่สำคัญของห้องสมุดโภชนาการฯ จึงถูกกำหนดไว้ดังนี้

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการรับสมัคร / ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
  • 4.2 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด [ SIPOC บริการยืม ], [ SIPOC บริการคืน ]
  • 4.3 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
  • 4.4 บริการยืม / สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan)
  • 4.5 บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (EDDS)
  • 4.6 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.7 บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า ให้คําปรึกษา / แนะนํา / ช่วยเหลือ / อํานวยความสะดวก
  • 4.8 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด / สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) / ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ
  • 4.9 บริการแนะนํา/นําชมหองสมุด แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าประชุม / อบรมของสถาบันฯ
 5. งานอื่น ๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ / หนังสืออภินันทนาการ / e-Book ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, e-mail, Social media (Facebook, Line) เป็นต้น
  • 5.3 จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ / หนังสืออภินันทนาการมาใหม่
  • 5.4 จัดทำ – ปรับปรุงรายชื่อวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็่บไซต์ห้องสมุดสถาบันฯ
  • 5.5 บริการ “ห้อง Quiet Zone”

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)
เลขที่ 25/25 ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  linu@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210
0-2441-9344
 NutritionLibrary MahidolUniversity

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 282.9 ตารางเมตร

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)  มีจำนวน  2  คน

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

นางสาวรุ่งนภา  แสงระวี

Ms.Rungnapa   Saengrawee

นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  rungnapa.srw@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ดูแลการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ควบคุม ดูแลการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด การขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานของห้องสมุด ประสานงานกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดเครือข่าย คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ การทำความสะอาดห้องสมุด การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า

 3. งานเทคนิคห้องสมุด
  • 2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ แจ้งผลการพิจารณาและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ แจ้งผลการจัดซื้อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการ รวมถึงแจ้งรายชื่อเมื่อหนังสือออกให้บริการ

  • 2.2 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
  • รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  • 2.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ร่วมรับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ฝ่ายเทคนิคห้องสมุดเพื่อทำการสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ/กำหนดเลขหมู่/กำหนดหัวเรื่อง/ปรับปรุงระเบียน/สร้างระเบียนฉบับหนังสือ และจัดทำข้อมูลหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์มาใหม่ประจำเดือน

 4. งานบริการสารสนเทศ
 5. ร่วมรับผิดชอบงานบริการสารสนเทศ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า ให้คําปรึกษา/แนะนํา/ช่วยเหลือ/อํานวยความสะดวก บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/ สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) / ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ บริการแนะนํา/นําชมหองสมุด แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าประชุม /อบรมของสถาบันฯ จัดทำรายชื่อวิทยานิพนธ์สําหรับบริการสืบค้นข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็่บไซต์ห้องสมุดสถาบันฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่/หนังสืออภินันทนาการ/ e-Book ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail, Social media (Facrbook Line) เป็นต้น

 6. งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 7. รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการ / งานตามแผนยุทธศาสตร์

 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ
  • ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายทางวิชาการ
  • จัดทำเอกสาร ป้ายประกาศ แบบฟอร์มบริการ และสรุปสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุวราภรณ์   มณีศรีขำ

Ms.Suvaraporn   Maneesrikrom

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  suvaraporn.man@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ได้แก่ การพิมพ์ระเบียน การต่ออายุบัตรสมาชิก
 2. จัดเตรียมทรัยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อนำออกให้บริการ
 3. ดูแล และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด
 4. บริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การยืม-คืน-จอง-ต่ออายุ และทวงหนังสือ เก็บค่าปรับ
 5. จัดเก็บสารสนเทศแต่ละประเภทขึ้นชั้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
 6. ช่วยบริการตอบคำถามและค้นหาบทความเอกสาร
 7. ปฏิบัติงานธุรการห้องสมุดสถาบันโภชนาการ รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอกห้องสมุด
 8. จัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุดตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. ดูแลและจัดพื้นที่ของห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการตลอดเวลา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann