Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดด้านอาหารและโภชนาการ ที่มีทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการในระดับชั้นนำของประเทศ

Key    Results

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคลังสารสนเทศ ด้านอาหารและโภชนาการที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ระดับ 4 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2529 ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2552 สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจาก ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็น "ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ"
พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า "ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ

หัวหน้าห้องสมุด อดีต - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2526-2535 นางสาวพรธิดา วิเชียรปัญญา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
พ.ศ. 2535-2547 นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ
พ.ศ. 2548-2560 นางสาวสมปอง อ้นเดช
ปัจจุบัน นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

ทรัพยากรที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือ ตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องสมุดมีให้บริการแล้วนั้น ห้องสมุดสถาบันฯ ได้รวบรวมงานวิจัย บทความ เอกสารประกอบการบรรยาย อีกทั้งความรู้สู่ประชาชนของสถาบันโภชนาการไว้บริการอีกด้วย

ผลงานวิชาการ/วิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันโภชนาการ

รูปแบบออนไลน์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/abstract.php

พจนานุกรมศัพท์ และมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ความรู้สู่ประชาชน

ภารกิจ

ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ มีบทบาท หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภารกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การจัดการศึกษาระดับมหาบัณทิต และบริการวิชาการ นำไปสู่สถาบันวิจัยชั้นนำด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นภารกิจที่สำคัญของห้องสมุดโภชนาการฯ จึงถูกกำหนดไว้ดังนี้

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการรับสมัคร [SIPOC] / ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด [SIPOC]
  • 4.2 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด [SIPOC]
  • 4.3 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) [SIPOC]
  • 4.4 บริการยืม / สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan) [SIPOC]
  • 4.5 บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (EDDS) [SIPOC]
  • 4.6 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.7 บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า ให้คําปรึกษา / แนะนํา / ช่วยเหลือ / อํานวยความสะดวก
  • 4.8 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด / สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) / ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ
  • 4.9 บริการแนะนํา/นําชมหองสมุด แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าประชุม / อบรมของสถาบันฯ
 5. งานอื่น ๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ / หนังสืออภินันทนาการ / e-Book ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, e-mail, Social media (Facebook, Line) เป็นต้น
  • 5.3 จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ / หนังสืออภินันทนาการมาใหม่
  • 5.4 จัดทำ – ปรับปรุงรายชื่อวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็่บไซต์ห้องสมุดสถาบันฯ
  • 5.5 บริการ “ห้อง Quiet Zone” [SIPOC]

ผลการดำเนินงาน

  แผนการดำเนินงาน

  ผลการดำเนินงาน

  โครงการที่รับผิดชอบ

  สถิติการดำเนินงาน

  แบบประเมินความพึงพอใจ

  ทรัพยากรห้องสมุด

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)
เลขที่ 25/25 ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  linu@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210
0-2441-9344
 NutritionLibrary MahidolUniversity

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 282.9 ตารางเมตร

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)  มีจำนวน  2  คน

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

นางสาวรุ่งนภา  แสงระวี

Ms.Rungnapa   Saengrawee

นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  rungnapa.srw@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ดูแลการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ควบคุม ดูแลการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด การขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานของห้องสมุด ประสานงานกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดเครือข่าย คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ การทำความสะอาดห้องสมุด การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า

 3. งานเทคนิคห้องสมุด
  • 2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ แจ้งผลการพิจารณาและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ แจ้งผลการจัดซื้อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการ รวมถึงแจ้งรายชื่อเมื่อหนังสือออกให้บริการ

  • 2.2 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
  • รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  • 2.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ร่วมรับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ฝ่ายเทคนิคห้องสมุดเพื่อทำการสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ/กำหนดเลขหมู่/กำหนดหัวเรื่อง/ปรับปรุงระเบียน/สร้างระเบียนฉบับหนังสือ และจัดทำข้อมูลหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์มาใหม่ประจำเดือน

 4. งานบริการสารสนเทศ
 5. ร่วมรับผิดชอบงานบริการสารสนเทศ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า ให้คําปรึกษา/แนะนํา/ช่วยเหลือ/อํานวยความสะดวก บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/ สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) / ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ บริการแนะนํา/นําชมหองสมุด แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าประชุม /อบรมของสถาบันฯ จัดทำรายชื่อวิทยานิพนธ์สําหรับบริการสืบค้นข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็่บไซต์ห้องสมุดสถาบันฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่/หนังสืออภินันทนาการ/ e-Book ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail, Social media (Facrbook Line) เป็นต้น

 6. งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 7. รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการ / งานตามแผนยุทธศาสตร์

 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ
  • ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายทางวิชาการ
  • จัดทำเอกสาร ป้ายประกาศ แบบฟอร์มบริการ และสรุปสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปัทมา  ปานมีทรัพย์

Ms.Pattama  Panmeesap

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ.(การจัดการ), ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   pattama.pam@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน บริการห้องทรัพยากรสารสนเทศและ งานบริการห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
  • 1.1 บริการยืม-คืน, ยืมต่อ, จอง ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.2 รับสมัครสมาชิกห้องสมุด สร้างระเบียน ปรับปรุง ต่ออายุสมาชิกและ แจ้งลบระเบียน
  • 1.3 บริการ Mahidol Book delivery : ให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในวิทยาเขต และภายนอกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 1.4 บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า หาบทความ จากฐานข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูล ออนไลน์ที่บอกรับ สืบค้นข้อมูลสารนิเทศในระบบ OPAC และ Internet บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ และ แนะนำการหยิบหนังสือบนชั้น
  • 1.5 เก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนด การจ่ายเงินผ่านทาง SCB Business Net และการเก็บเงินสด พิมพ์รายงานการจ่ายค่าปรับ ดำเนินการส่งการเงิน หอสมดุและคลังความรู้ฯ
  • 1.6 ให้บริการ Turnitin แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
   • บริการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
   • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง และทาง e-mail
  • 1.7 บริการที่ติดต่อยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ (Inter Library Loan)
  • 1.8 ช่วยบันทึกและจัดเก็บสถิติของห้องสมุด
   • สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดของทุกเดือน
   • สถิติการใช้หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ในฐานข้อมูลระบบ Sierra (Count Use)
   • สถิติ Book Delivery : การยืม–คืน หนังสือระหว่างห้องสมุดภายในวิทยาเขต และภายนอกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล
   • สถิติการบริจาคและรับบริจาค
   • สถิติการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารห้องสมุดทุกเดือน
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • 2.1 จัดเก็บ ขยายชั้น ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่
  • 2.2 จัดแสดงหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสถาบันฯ และหนังสือใหม่ บริเวณชั้นแสดงหนังสือใหม่
  • 2.3 จัดเตรียม จัดเก็บ หนังสือพิมพ์
  • 2.4 ให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน (ห้อง Quiet Zone)
  • 2.5 แจ้งซ่อมผ่านระบบและประสานงาน ของสถาบันโภชนาการ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
  • 3.1 ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
  • 3.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประกาศ แผ่นพับ สื่อโฆษณาต่าง ๆ
  • 3.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง เช่น e-mail, Social media (Facebook, Line), บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์สถาบันโภชนาการ
  • 3.4 ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่ หนังสืออภินันทนาการและ e- Book
 4. ร่วมรับผิดชอบและ ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ ทำนุบำรุง และซ่อมแซม
  • 4.1 ช่วยคัดเลือกหนังสือด้านอาหารและโภชนาการที่ได้รับบริจาคเข้าห้องสมุด
  • 4.2 รวบรวม และจัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ที่จัดซื้อตามปีงบประมาณ/บริจาค ส่งงานวิเคราะห์หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อกำหนดหมวดหมู่
  • 4.3 ตรวจรับตัวเล่มหนังสือที่ได้รับกลับมาจากการจัดหมวดหมู่ เพื่อติดแผ่นข้อมูล Xecure tag ลงใน หนังสือเพื่อใช้ในเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติในระบบ RFID ก่อนออกให้บริการ ปลดสถานะหนังสือเพื่อให้ บริการยืมได้
  • 4.4 ซ่อมหนังสือ เบื้องต้น
  • 4.5 รวบรวมและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศบริจาคให้กับห้องสมุดชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการเพื่อชุมชน
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันโภชนาการ
  • 5.2 ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฟังบรรยายทางวิชาการ
  • 5.3 จัดทำเอกสาร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.4 จัดทำรายการเบิกวัสดุ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และของสถาบันโภชนาการ
  • 5.5 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ห้องสมุดคณะ)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann