ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดชั้นนำด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย

Key    Results

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสาขาเภสัชศาสตร์ สมุนไพร และเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการห้องสมุด มากกว่า 4 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเมื่อ พ.ศ. 2529 ได้โอนไปสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับการตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร” เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ในเวลาต่อมาสำนักหอสมุดได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีสถานะเป็นห้องสมุดในสังกัด “สำนักงานเครือข่ายบริการ” ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เดิมห้องสมุดมีพื้นที่ 612 ตารางเมตร เป็นพื้นที่บริการประมาณ 524 ตารางเมตร 204 ที่นั่ง ซึ่งค่อนข้างแออัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานกลุ่ม และการทบทวนบทเรียนก่อนสอบ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้ขยายพื้นที่บริการของห้องสมุดโดยการปรับปรุงอาคาร 5 เป็นอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร และสร้างทางเชื่อมจากห้องสมุด ชั้น 2 ของอาคารราชรัตน์ไปยังชั้น 2 ของอาคาร 5 จัดสรรเป็นพื้นที่บริการของห้องสมุดในการรองรับความต้องการของนักศึกษาที่มีจำนวนมากขึ้น มีพื้นที่ 242 ตารางเมตร จัดทำเป็นห้องศึกษารายกลุ่มขนาด 4x3 เมตร จำนวน 5 ห้อง และพื้นที่นั่งอ่านรวมเป็น 120 ที่นั่ง เมื่อรวมกับพื้นที่ห้องสมุดเดิมจึงมีพื้นที่ทั้งหมด 854 ตารางเมตร 324 ที่นั่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา การเรียนการสอนแบบ e-learning คณะเภสัชศาสตร์จึงดำเนินการติดตั้งสมาร์ททีวีไว้ที่ห้องศึกษารายกลุ่มจำนวน 3 ห้อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของบริการห้องสมุดให้ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการ และทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

หัวหน้าห้องสมุด

 • 2515 - 2516    ผศ.อภิญญา บัวสรวง
 • 2516 - 2554    นางสาวสุนีย์ นุ้ยจันทร์
 • 2554 - 2559    นางอังคณา สุริวรรณ์
 • 2559 - 2562    นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
 • 2562 - ปัจจุบัน  นางอังคณา อินทรพาณิชย์

ภารกิจ

 1. บริหารจัดการห้องสมุดให้ตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก หอสมุดและคลังความรู้ฯ เงินอุดหนุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เงินบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries รวมถึงการรับอภินันทนาการหนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้จากหน่วยงาน
  ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดระบบและสร้างเครื่องมือสืบค้นหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้
  • 3.1 การจัดหมวดหมู่และกำหนดจุดสืบค้นของหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
  • 3.2 บันทึกระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูลสมาชิกห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • 3.3 จัดเตรียมและบำรุงรักษาทรัพยากรการเรียนรู้ให้พร้อมบริการอยู่เสมอ
 4. บริการห้องสมุด
  • 4.1 บริการช่วยค้นคว้าทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัย
  • 4.2 บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ การปฐมนิเทศและฝึกอบรม
  • 4.3 บริการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกัน
  • 4.4 บริการยืม-คืนหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุดและระหว่างห้องสมุด
  • 4.5 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากเครือข่ายแหล่งให้บริการสารสนเทศ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สถานที่ตั้ง

MUPY Learning Space

MUPY Happy Click Corner

Pharmacopoeias

MUPY Institutional Repository Collection

Faculty of Pharmacy Library

Interactive Group Study Room

Pharmacy Core Books

English Improvement Books

MUPY Learning Space

MUPY Relaxing Zone

Medicinal Plants Books

Happy Place Great Souls Collection

การติดต่อ

ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2644-4014
0-2644-4014
e-mail: lipy@mahidol.ac.th
Facebook page: PY Library Mahidol
Facebook: Pylibrary Mahidol
LINE Id: mupylibrary

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  มีจำนวน  4  คน

หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางอังคณา   อินทรพาณิชย์

Mrs.Aungkana   Intharapanich

บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), ม.ขอนแก่น
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ.2554
MU-EDP รุ่นที่ 12 พ.ศ.2556
  0-2644-4014, 0-2644-8679-91  ต่อ  5205
  aungkana.int@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด โดยการคัดเลือกรายชื่อหนังสือใหม่ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด การคัดเลือกหนังสือและสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ และจัดทำสถิติการใช้ทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อและบอกรับในปีต่อไป
 3. รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่และทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดหัวเรื่องและจุดสืบค้น และการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ MULINET ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 4. รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัย การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด
 6. รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแลโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวธัญญาลักษณ์ แย้มศรี

Ms.Thanyalak Yaemsri

บรรณารักษ์
อบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ม.ศิลปากร
  0-2644-4014, 0-2644-8679-91  ต่อ  5203
  thanyalak.yae@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่และทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดหัวเรื่องและจุดสืบค้น และการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ MULINET ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัย การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
 5. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล (Admin) Facebook Page ของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการ
 6. ร่วมปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 7. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปิยะรัตน์  กุลอัก

Ms.Piyarat  Kulak
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
   piyarat.kul@mahidol.ac.th
   0-2644-4014, 0-2644-8679-91 ต่อ 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และงานเอกสารการจัดซื้อหนังสือ
 2. รับผิดชอบและดูแลงานด้านอาคารสถานที่ของห้องสมุด
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการ ได้แก่ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด และงานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรห้องสมุดและเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
 6. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุพรรณษา  นนทเกษ

Ms.Suphansa  Nontaket
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
รป.บ.(รัฐประศาสตรบัณฑิต), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  supunsa.not@mahidol.ac.th
  0-2644-4014, 0-2644-8679-91 ต่อ 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศให้คงทนและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ Mahidol Book Delivery
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 5. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรห้องสมุดและจัดเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 6. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
 7. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann