ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดชั้นนำด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย

Key    Results

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคลังสารสนเทศ ด้านเภสัชศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเภสัชศาสตร์ ระดับ 4 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเมื่อ พ.ศ. 2529 ได้โอนไปสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับการตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร” เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ในเวลาต่อมาสำนักหอสมุดได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีสถานะเป็นห้องสมุดในสังกัด “สำนักงานเครือข่ายบริการ” ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เดิมห้องสมุดมีพื้นที่ 612 ตารางเมตร เป็นพื้นที่บริการประมาณ 524 ตารางเมตร 204 ที่นั่ง ซึ่งค่อนข้างแออัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานกลุ่ม และการทบทวนบทเรียนก่อนสอบ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้ขยายพื้นที่บริการของห้องสมุดโดยการปรับปรุงอาคาร 5 เป็นอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร และสร้างทางเชื่อมจากห้องสมุด ชั้น 2 ของอาคารราชรัตน์ไปยังชั้น 2 ของอาคาร 5 จัดสรรเป็นพื้นที่บริการของห้องสมุดในการรองรับความต้องการของนักศึกษาที่มีจำนวนมากขึ้น มีพื้นที่ 242 ตารางเมตร จัดทำเป็นห้องศึกษารายกลุ่มขนาด 4x3 เมตร จำนวน 5 ห้อง และพื้นที่นั่งอ่านรวมเป็น 120 ที่นั่ง เมื่อรวมกับพื้นที่ห้องสมุดเดิมจึงมีพื้นที่ทั้งหมด 854 ตารางเมตร 324 ที่นั่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา การเรียนการสอนแบบ e-learning คณะเภสัชศาสตร์จึงดำเนินการติดตั้งสมาร์ททีวีไว้ที่ห้องศึกษารายกลุ่มจำนวน 3 ห้อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของบริการห้องสมุดให้ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการ และทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

หัวหน้าห้องสมุด

 • 2515-2516       ผศ.อภิญญา บัวสรวง
 • 2516-2554       นางสาวสุนีย์ นุ้ยจันทร์
 • 2554 -2559      นางอังคณา สุริวรรณ์
 • 2559-ปัจจุบัน    นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้ง เงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สถานที่ตั้ง

Pharmacopoeias

MUPY Institutional Repository Collection

Pharmacy Core Books

English Improvement Books

Medicinal Plants Books

Happy Place Great Souls Collection

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2644-4014
0-2644-4014

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  มีจำนวน  4  คน

หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางอังคณา   อินทรพาณิชย์

Mrs.Aungkana   Intharapanich

บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), ม.ขอนแก่น
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ.2554
MU-EDP รุ่นที่ 12 พ.ศ.2556
  0-2644-4014, 0-2644-8679-91  ต่อ  5203
  aungkana.int@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDDS)
  • แนะนำการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
  • แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin
  • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 4. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปิยะรัตน์  กุลอัก

Ms.Piyarat  Kulak
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
   piyarat.kul@mahidol.ac.th
   i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารราชการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแลงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องสมุด
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการ
  • งานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan-ILL)
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  • งานระเบียนสมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์บทคัดย่อบทความวารสารภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 5. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติสิ่งพิมพ์และเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 6. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการปันความรู้สุ่ชุมชน

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุพรรณษา  นนทเกษ

Ms.Suphansa  Nontaket
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
รป.บ.(รัฐประศาสตรบัณฑิต), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  supunsa.not@mahidol.ac.th
  i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
  • การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก และห่อปกพลาสติก
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานซ่อมแซมทรัพยากรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการ
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  • งานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติสิ่งพิมพ์และเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการเย็บเล่มวารสาร
 6. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการปันความรู้สุ่ชุมชน
 7. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการสร้างเสริมความสุขของคณะเภสัชศาสตร์ (นักสร้างสุขเภสัชมหิดล)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann