ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดที่มีตำราหลักด้านความพิการครบถ้วนหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย

Key    Results

 1. มีทรัพยากรตำราหลักมีลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจำเป็นครบถ้วนเหมาะสมมากที่สุดในประเทศไทย
 2. มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและบริการด้านคนพิการที่สนับสนุนคนพิการได้เข้าถึงสารนิเทศได้อย่างเท่าเทียมและมีศักยภาพสามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้
 3. มีบริการพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีลักษณะเฉพาะสำหรับคนพิการที่เหมาะสมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สร้างแรงบันดาลใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่เดิมตั้งอยู่ที่อาคารมูลนิธิราชสุดาชั้น 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมาตั้งที่ตึกอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยราชสุดา มีที่นั่งอ่านหนังสือ 70 ที่นั่ง บนพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคนแรก คือ นางสาวเอมอร พิทยายน พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542

 • พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางศศินาฏ ศรีคง
 • พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
 • พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวเอมอร พิทยายน
 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน หัวหน้าห้องสมุดคือ นางสาวประมวล คำมาก

ห้องสมุดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านความพิการ และคนพิการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดประกอบด้วย หนั้งสือ วารสาร เอกสารเบรลล์ หนังสือตัวขยายขนาดใหญ่ แถบบันทึกเสียง แถบวิดีทัศน์ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการประเภทต่างๆ เช่น ให้บริการใช้เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวิดีทัศน์ เครื่อง CCTV (Closed Circuit Television) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC] ให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยราชสุดา
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม [SIPOC] - คืน [SIPOC] ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.1 บริการยืมวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวก
  • 5.2 บริการเครื่องอ่านขยายตัวอักษร CCTV (Closed Circuit Television) สำหรับคนสายตาเลือนลาง
  • 5.3 มีหนังสือเสียงระบบเดซี่และหนังสือเบรลล์ไว้ให้บริการสำหรับคนตาบอด
  • 5.4 บริการสืบค้น E-database E-journals E-books E-theses สำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.5 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้พิการ
  • 5.6 บริการอ่านหน้าสารบัญและสารสังเขป (สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น)

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2889-5315-9 ต่อ 1120, 1121
  Ratchasuda Library Mahidol

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 3 คน

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

นางสาวประมวล คำมาก

Ms.Pramual Kummark
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
   pramual.kum@mahidol.ac.th
  โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1121

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาและปฏิบัติงานการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม และบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด / นำชม / ปฐมนิเทศ
 5. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์

Mrs.Teranuch Siripipat
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 teranuch.sir@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานธุรการและดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของหอสมุดและคลังความรู้
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดบอร์ดนิทัรรศการ ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอร่ามศรี ภูโต

Mrs.Aramsri Phooto
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  aramsri.pho@mahidol.ac.th
  โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการและพัสดุดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
 2. รับผิดชอบปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดซื้อหนังสือ วารสารและการรับบริจาค
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann