ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดที่มีตำราหลักด้านความพิการครบถ้วนหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย

Key    Results

 1. มีทรัพยากรตำราหลักมีลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจำเป็นครบถ้วนเหมาะสมมากที่สุดในประเทศไทย
 2. มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและบริการด้านคนพิการที่สนับสนุนคนพิการได้เข้าถึงสารนิเทศได้อย่างเท่าเทียมและมีศักยภาพสามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้
 3. มีบริการพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีลักษณะเฉพาะสำหรับคนพิการที่เหมาะสมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สร้างแรงบันดาลใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่เดิมตั้งอยู่ที่อาคารมูลนิธิราชสุดาชั้น 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมาตั้งที่ตึกอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยราชสุดา มีที่นั่งอ่านหนังสือ 70 ที่นั่ง บนพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคนแรก คือ นางสาวเอมอร พิทยายน พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542

 • พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางศศินาฏ ศรีคง
 • พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
 • พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวเอมอร พิทยายน
 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน หัวหน้าห้องสมุดคือ นางสาวประมวล คำมาก

ห้องสมุดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านความพิการ และคนพิการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดประกอบด้วย หนั้งสือ วารสาร เอกสารเบรลล์ หนังสือตัวขยายขนาดใหญ่ แถบบันทึกเสียง แถบวิดีทัศน์ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการประเภทต่างๆ เช่น ให้บริการใช้เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวิดีทัศน์ เครื่อง CCTV (Closed Circuit Television) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC] ให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยราชสุดา
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม [SIPOC] - คืน [SIPOC] ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.1 บริการยืมวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวก
  • 5.2 บริการเครื่องอ่านขยายตัวอักษร CCTV (Closed Circuit Television) สำหรับคนสายตาเลือนลาง
  • 5.3 มีหนังสือเสียงระบบเดซี่และหนังสือเบรลล์ไว้ให้บริการสำหรับคนตาบอด
  • 5.4 บริการสืบค้น E-database E-journals E-books E-theses สำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.5 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้พิการ
  • 5.6 บริการอ่านหน้าสารบัญและสารสังเขป (สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น)

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2889-5315-9 ต่อ 1120, 1121
  Ratchasuda Library Mahidol

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 3 คน

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

นางสาวประมวล คำมาก

Ms.Pramual Kummark
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
   pramual.kum@mahidol.ac.th
  โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1121

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาและปฏิบัติงานการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม และบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด / นำชม / ปฐมนิเทศ
 5. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์

Mrs.Teranuch Siripipat
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 teranuch.sir@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานธุรการและดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของหอสมุดและคลังความรู้
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดบอร์ดนิทัรรศการ ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอร่ามศรี ภูโต

Mrs.Aramsri Phooto
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  aramsri.pho@mahidol.ac.th
  โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการและพัสดุดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
 2. รับผิดชอบปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดซื้อหนังสือ วารสารและการรับบริจาค
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 7. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann