ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

แหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สารสนเทศ ด้านทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Key    Results

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคลังสารสนเทศ ด้านทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาครบทุกศาสตร์
 2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ระดับ 4 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เกิดขึ้นจากการรวมห้องสมุด 3 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7 มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4,763 ตารางเมตร สำหรับผู้ใช้บริการประมาณ 500 คน ซึ่งแต่เดิมทั้ง 3 คณะมีห้องสมุดคณะของตนเอง มีความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารของคณะที่บริเวณถนนราชวิถี ห้องสมุดจึงย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 3 และมีการย้ายตึก 2 ครั้ง คือ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 ในปี พ.ศ. 2510 และอาคาร 4 ชั้น 2-3 ในปี พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ.2539 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังทำหน้าที่กำกับดูแล ห้องสมุดสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานภาควิชาสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สร้างอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบทขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานภาควิชาสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทหลังเดิมที่คับแคบและชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภาควิชาในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพิธีเปิดใช้อาคารใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 ห้องสมุดสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ปภัสราทร หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอนามัยชนบท ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ นายอำเภอสูงเนิน ในปี พ.ศ. 2512 ทั้งนี้ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร ได้เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 23 ปี และได้ปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562

ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 เดิมเป็นห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยการของคณะ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกจำลอง หะริณสุต ในปี พ.ศ. 2512

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 ตั้งอยู่ที่ถนนโยธี อาคาร 1 ชั้น 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดเป็น ห้องสมุดอิศระ ยุกตะนันทน์ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ คณบดีท่านแรกของคณะ

พ.ศ. 2543 สำนักหอสมุด (ในขณะนั้น) ได้รวมห้องสมุดทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน โดยให้มาปฏิบัติงาน ณ ชั้น 5-6-7 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ย้ายมาปฏิบัติงานก่อน ณ ชั้น 5 ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงย้ายมาปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ห้องสมุดทั้ง 3 คณะ ได้เปิดเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (Rajvithi Campus Library) ที่ทำการ เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

ภารกิจ

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย โดยให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นด้านทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 คณะ ดังนี้

 1. งานจัดหาทรัพยาการสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้ง 3 คณะ ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เงินอุดหนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และเงินบัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
 2. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการ และดำเนินงานเทคนิค ได้แก่ เตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงบนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra การซ่อมบำรุงทรัพยากรให้อยู่ในสภาพที่ดี และการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 3. งานบริการ ห้องสมุดให้บริการด้านต่างๆ เช่น การบริการยืม-คืนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง Internet บริการบรรยายและนำชมห้องสมุด บริการสอนการใช้ห้องสมุด บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database Searching) บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) บริการฝึกอบรมและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin เป็นต้น

นอกจากนั้นห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถียังรับผิดชอบ ดูแล ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  02-640-9843 และ 02-200-7672 ต่อ 611-13
Fax. 02-643-5613
  Rajvithi Campus Library, Mahidol University

พื้นที่รับผิดชอบ

Floor-Pland-RV-Library

Floor-Pland-RV-Library

 

 

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีจำนวน 9 คน

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

นางสาวจันทรา เทพอวยพร

Ms.Chantra Thepouyporn
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อก.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
MU-EDP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2560
 chantra.the@mahidol.ac.th
  Tel. 602, 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 2. รับผิดชอบกำกับ ดูแล งานสารบรรณ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร งานบริการ งานคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบงาน และปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
 4. รับผิดชอบกำกับควบคุม ดูแล งานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์

Ms.Wannipa Kuasak

บรรณารักษ์
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.มหาสารคาม
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
   wannipa.kua@mahidol.ac.th
  Tel. 701

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทย
 2. รับผิดชอบจัดทำดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ (The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health) ในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพช.124 การใช้ห้องสมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมเป็นแอดมินเพจ Facebook ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวโชติกา วีระพงษ์

Ms.Chotika Weeraphong
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มศว.
MU-SUP รุ่นที่ 21 ปี 2561
  chotika.wee@mahidol.ac.th
  Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม นวนิยาย พ็อคเก็ตบุ๊ค และซีดี / ดีวีดีที่มาพร้อมหนังสือ)
  • สร้างและแก้ไขระเบียนบรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHIC) / ระเบียนฉบับ (ITEM)
  • วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดเลขเรียกหนังสือ (Call number) และกำหนดหัวเรื่อง ตามเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบเป็นวิทยากรอบรมและให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม EndNote แก่นักศึกษาชาวไทย
 3. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล (Admin) Facebook Page ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
  • จัดทำบทคัดย่อหนังสือใหม่ประจำเดือน
  • ประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ
  • เก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และนำเสนอหนังสือที่มีผู้ใช้บริการขอยืมมากที่สุดในแต่ละเดือน
 4. ปฏิบัติงานบริการ
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าด้านการวิจัย การใช้ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
  • บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานบรรยายและนำชมห้องสมุด
  • ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพชท.124 การใช้ห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาช่างทันตกรรมชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่าง ๆ
  • เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์

Ms.Kittaya Tinnoraset
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
  kittaya.tin@mahidol.ac.th
  Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 2. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลวารสารในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของดัชนีวารสารในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 4. ตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์พิเศษภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานบริการ
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวพิมพกานต์ บุญวงศ์

Ms.Pimpakan Boonwong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มศว.
  pimpakan.boo@mahidol.ac.th
  Tel. 613

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการ และบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 2. ปฏิบัติงานบรรยายและนำชมห้องสมุด
 3. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. รับผิดชอบงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเพจ (Admin) Facebook ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางณิชมน อุปคุต

Mrs.Nichamon Uppakhut
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  nichamon.pat@mahidol.ac.th
  Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
 2. รับผิดชอบซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุภายในของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวนิดา จันทร์ศรี

Mrs.Wanida Jansri
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  wanida.jan@mahidol.ac.th
  Tel. 612

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
 4. รับผิดชอบรวบรวมเงินค่าปรับส่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รับผิดชอบงานทวงหนังสือ
 6. รับผิดชอบจัดสำเนาบทความวารสารตามคำขอของผู้ใช้
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายณโสฬส พันธ์วิริยะนนท์

Mr.Nasorote Phanviriyanon
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ (การตลาด), โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  nasorote.pha@mahidol.ac.th
  Tel. 611

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Book Delivery)
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 4. บันทึกสถิติข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวศิริพร ขนทอง

Ms.Siriporn Kontong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  siriporn.koo@mahidol.ac.th
  Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการ
  • 1.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและเอกสารของห้องสมุดในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • 1.2 พิมพ์บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ/โต้ตอบหนังสือ ภายในและภายนอก
  • 1.3 ติดตามเรื่อง/ประสานงาน/เวียนหนังสือแจ้งให้บุคลากรในห้องสมุดด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • 1.4 คัดแยกหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • 1.5 จัดเก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นระบบ
  • 1.6 ค้นหาเอกสารตามคําขอ
  • 1.7 จัดทำใบเซ็นชื่อของพนักงานทำความสะอาดและบุคลากรห้องสมุดใส่แฟ้มทุก ๆ เดือน
  • 1.8 ตรวจสอบความเรียบร้อยใบเซ็นชื่อของพนักงานทำความสะอาดและบุคลากรห้องสมุดพร้อมจัดส่งให้งานธุรการของหอสมุดฯ
  • 1.9 รวบรวมใบเซ็นชื่อของบุคลากรห้องสมุดและตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเพื่อเบิกเงินค่าอาหารนอกเวลาทำการ
  • 1.10 จัดทำตารางการปฏิบัติงานบริการในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ
  • 1.11 ลงทะเบียนรับเข้าหนังสือบริจาคเพื่อนำส่งต่องานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.12 จัดทำปฏิทินกิจกรรมบริการแก่สังคมและกำหนดการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากร ห้องสมุดฯ เพื่อสรุปผลการเนินงานในแต่ละเดือน
 2. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
  • 2.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ
  • 2.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมเล่มวิทยานิพนธ์และสิ่งพิมพ์พิเศษ ประทับตรา, ติดแถบแม่เหล็ก, ติด Barcode, กำหนดเลขเรียกหนังสือ (Call Number), พิมพ์เลขเรียกหนังสือ/ ติดเลขเรียกหนังสือ, ถอด N (suppress)
  • 2.3 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (bib) ระเบียนฉบับ (item)
 3. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล (Admin) Facebook Page ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และเว็บไซต์แนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 3.1 สแกนปกหนังสือใหม่ประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์แนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ Facebook ของห้องสมุด
  • 3.2 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ทุกเดือนบนเว็บไซต์แนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ Facebook ของห้องสมุด
  • 3.3 ตอบคำถามผู้ใช้บริการทาง Chat Facebook
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann