Menu

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เกิดขึ้นจากการรวมห้องสมุด 3 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7 มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4,763 ตารางเมตร สำหรับผู้ใช้บริการประมาณ 500 คน ซึ่งแต่เดิมทั้ง 3 คณะมีห้องสมุดคณะของตนเอง มีความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารของคณะที่บริเวณถนนราชวิถี ห้องสมุดจึงย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 3 และมีการย้ายตึก 2 ครั้ง คือ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 ในปี พ.ศ. 2510 และอาคาร 4 ชั้น 2-3 ในปี พ.ศ. 2523

ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 เดิมเป็นห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยการของคณะ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกจำลอง หะริณสุต ในปี พ.ศ. 2512

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 ตั้งอยู่ที่ถนนโยธี อาคาร 1 ชั้น 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดเป็น ห้องสมุดอิศระ ยุกตะนันทน์ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ คณบดีท่านแรกของคณะ

พ.ศ. 2543 สำนักหอสมุด (ในขณะนั้น) ได้รวมห้องสมุดทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน โดยให้มาปฏิบัติงาน ณ ชั้น 5-6-7 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ย้ายมาปฏิบัติงานก่อน ณ ชั้น 5 ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงย้ายมาปฏิบัติงานร่วมกันภายหลัง

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ห้องสมุดทั้ง 3 คณะ ได้เปิดเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (Rajvithi Campus Library) ที่ทำการ เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภารกิจ

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย โดยให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นด้านทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 คณะ ดังนี้

 1. งานจัดหาทรัพยาการสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้ง 3 คณะ ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เงินอุดหนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และเงินบัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
 2. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการ และดำเนินงานเทคนิค ได้แก่ เตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงบนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra การซ่อมบำรุงทรัพยากรให้อยู่ในสภาพที่ดี และการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 3. งานบริการ ห้องสมุดให้บริการด้านต่างๆ เช่น การบริการยืม-คืนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง Internet บริการบรรยายและนำชมห้องสมุด บริการสอนการใช้ห้องสมุด บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database Searching) บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) บริการฝึกอบรมและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin เป็นต้น

นอกจากนั้นห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถียังรับผิดชอบ ดูแล ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน), 612, 608 (แนะนำสืบค้นทรัพยากร), 617 (สำนักงาน)
  0-2643-5613
  Rajvithi Campus Library, Mahidol University

พื้นที่รับผิดชอบ

Floor-Pland-RV-Library

Floor-Pland-RV-Library

 

 

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีจำนวน 12 คน

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

นางสาวจันทรา เทพอวยพร

Ms.Chantra Thepouyporn
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อก.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
MU-EDP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2560
 chantra.the@mahidol.ac.th
  Tel. 602, 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณ ธงชัย ปภัสราทร
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงานบุคคล
 3. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
 4. รับผิดชอบควบคุม ดูแล งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช

Mr.Chukiat Jarutanakigpanich
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.มหิดล
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
   chukiat.jar@mahidol.ac.th
  Tel. 506

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่ายภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 2. รับผิดชอบงานด้าน Computer and Peripheral Devices
 3. รับผิดชอบติดตั้งและแก้ไขปัญหา software Applications
 4. รับผิดชอบอบรม Application programs
 5. รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. รับผิดชอบในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน off campus access ผู้รับบริการ
 7. รับผิดชอบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
 8. รับผิดชอบงานดูแลโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 9. รับผิดชอบงานดูแลตู้ระบบสายโทรศัพท์ภายใน (Private Branch eXchange) ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 10. รับผิดชอบงานดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 11. รับผิดชอบงานดูแลระบบกระจายเสียงภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 12. รับผิดชอบงานดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 13. ปฏิบัติงานดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 14. ปฏิบัติงานบริการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 15. ปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์

Ms.Wannipa Kuasak

บรรณารักษ์
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.มหาสารคาม
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
   wannipa.kua@mahidol.ac.th
  Tel. 701

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทย
 2. รับผิดชอบจัดทำดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ (The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health) ในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพช.124 การใช้ห้องสมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมเป็นแอดมินเพจ Facebook ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุจรรยา จินดาวงศ์

Ms.Sujanya Jindawong
บรรณารักษ์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 sujanya.jin@mahidol.ac.th
 Tel. 611

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับผิดชอบบริการสืบค้นบทความวารสาร
 3. รับผิดชอบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. รับผิดชอบบรรยายและนำชมห้องสมุด
 5. รับผิดชอบจัดทำบทคัดย่อหนังสือแนะนำของห้องสมุดประจำเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพชท 111 การใช้ห้องสมุด
 7. รับผิดชอบถ่ายรูปและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดลง Facebook ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวโชติกา วีระพงษ์

Ms.Chotika Weeraphong
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มศว.
MU-SUP รุ่นที่ 21 ปี 2561
  chotika.wee@mahidol.ac.th
  Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบสืบค้น E-Book ASEAN จากเว็บไซต์ภายนอกเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล E-Book บนเว็บไซต์ของห้องสมุด
 3. ปฏิบัติงานนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพช.124 การใช้ห้องสมุด
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์

Ms.Kittaya Tinnoraset
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
  kittaya.tin@mahidol.ac.th
  Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 2. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลวารสารในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของดัชนีวารสารในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 4. ตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์พิเศษภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานบริการ
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวณัชชา สุวรรณละออง

Ms.Nutcha Suwanla-ong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาการศึกษาชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏสงขลา
  nutcha.swl@mahidol.ac.th
  Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบตรวจสอบความซ้ำและบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (bib) ระเบียนฉบับ (item) ของหนังสือ วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
 2. รับผิดชอบงานลงทะเบียน / ประทับตรา / ติดแถบแม่เหล็ก / Barcode / กำหนดเลขเรียกหนังสือของวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
 3. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
 4. ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุภายใน/ภายนอกจากหอสมุดฯ
 5. ปฎิบัติงานบริการ
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางปัทมา พีรากรเดช

Mrs.Patama Perakorndech
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  patama.per@mahidol.ac.th
  Tel. 617

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. สร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางณิชมน อุปคุต

Mrs.Nichamon Uppakhut
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  nichamon.pat@mahidol.ac.th
  Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
 2. รับผิดชอบซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุภายในของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวนิดา จันทร์ศรี

Mrs.Wanida Jansri
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  wanida.jan@mahidol.ac.th
  Tel. 612

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
 4. รับผิดชอบรวบรวมเงินค่าปรับส่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รับผิดชอบงานทวงหนังสือ
 6. รับผิดชอบจัดสำเนาบทความวารสารตามคำขอของผู้ใช้
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายณโสฬส พันธ์วิริยะนนท์

Mr.Nasorote Phanviriyanon
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ (การตลาด), โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  nasorote.pha@mahidol.ac.th
  Tel. 611

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Book Delivery)
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 4. บันทึกสถิติข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวศิริพร ขนทอง

Ms.Siriporn Kontong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  siriporn.koo@mahidol.ac.th
  Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานธุรการ
 2. รับผิดชอบงานครุภัณฑ์ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 3. รับผิดชอบงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann