ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

1. ระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้คุ้มค่า
3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ

Key    Results

1. ระเบียนทรัพยากรสารสนเทศถูกต้องตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อมีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน

ภารกิจ

ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด เป็นกลุ่มงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการโดยอาศัยการเรียนรู้ทฤษฎี กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหลักการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอบเขตของฝ่ายเทคนิคห้องสมุด ตามโครงสร้างของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสนองความต้องการของผู้ใช้
  2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  4. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
  5. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Acquisition Module
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. งานจัดหาทรัพยากรวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรวารสาร
  3. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Serial Module
  4. งานดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  5. ประสานงานโครงการฝึกอบรม บรรยายวิชาการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. งานวิเคราะห์หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ / สถาบัน ที่ส่งให้งานวิเคราะห์ฯ ดำเนินการ
  2. งานตรวจรับและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
  3. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Catalog Module
  4. งานนำข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection (TDC)) ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System (ThaiLIS))
  5. งานควบคุมตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET (Sierra)
  6. งานปรับปรุงแก้ไขระเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา UCTAL
  7. งานให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแก่ห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET (Sierra)
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด มีจำนวน 16 คน

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

นางสาวรัชนี กิตติรังสี

Ms.Ratchanee Kittirangsee
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  ratchanee.kit@mahidol.ac.th
  i + 24 + 4239

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
  • 1.1 กำกับดูแลงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.2 กำกับดูแลงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
  • 1.3 กำกับดูแลงานวิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. กำกับ ดูแล การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ในฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
 3. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลระบบงานย่อย Catalog Module ในฐานะหัวหน้าโมดูล
 4. กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานตรวจสอบการลงรายการระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 5. ปฏิบัติงานสร้างระเบียนรายการควบคุม (Authority Control)
 6. รับผิดชอบจัดทำแผนและตั้งคณะกรรมการเพื่อหาแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเพื่อนำเข้าหอสมุดฯ อย่างมีคุณภาพ
 7. จัดทำแผนผังกระบวนงาน (SIPOC) แบบบูรณาการระหว่างฝ่ายและส่วนให้บริการเพื่อควบคุมมาตรฐานการดำเนินงาน
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann