ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคของการเปลี่ยนแปลง

Key    Results

  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มที่มีต่อระบบที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศทั้งการเข้าถึงจากภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และการเข้าใช้จากภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ระดับ 4.5 ใน 5
  2. สนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90

ภารกิจ

  1. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโยลีการศึกษา ดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  2. ประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโยลีการศึกษา และด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา มีจำนวน 19 คน

รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

นางรักชนก ขำประถม

Mrs.Rakchanok Khamprathom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ), ม.มหิดล
MU-SUP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
MU-EDP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
   rakchanok.lia@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานบริหารของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา
  2. รับผิดชอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในฐานะ หัวหน้าระบบงาน System
  3. รับผิดชอบเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่วนของสถิติ โดยใช้ Webometrics และ Google Analytics
  4. รับผิดชอบเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่วนแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin เป็นต้น และรับผิดชอบ e-mail liwww@mahidol.ac.th
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  6. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann