Menu

โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นมา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการในการหาแหล่งพิมพ์ผลงาน โดยดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพิธีเปิดสำนักพิมพ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

ปี 2552 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการรวม 18 ท่าน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของสำนักพิมพ์

ต่อมาปี 2553 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานสำนักพิมพ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ

มิถุนายน 2553 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมผลงานการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ มีศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ เป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิชาการ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือประเมินผลงานทางวิชาการที่เสนอจัดพิมพ์ในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ

ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินงานงานสำนักพิมพ์ โดยมีรองอธิการบดี เป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทำหน้าที่ผู้จัดการสำนักพิมพ์

ในเบื้องต้นหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นแหล่งประสานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ โดยที่โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่สังกัด ฝ่ายคลังความรู้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ตามโครงสร้างของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ทำการ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาคารเดิมชั้น 2

ภารกิจ

 1. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ให้คำแนะนำการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ
 3. ประสานงานกับ / ผู้รับงานพิสูจน์อักษร / โรงพิมพ์ ในการออกแบบรูปเล่ม และการจัดพิมพ์
 4. จำหน่ายหนังสือผ่านตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้าน The Harmony และจำหน่ายที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. งานประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์
  • 5.1 ออกบูธจำหน่ายหนังสือและให้คำแนะนำการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ ในการสัมมนาวิชาการของคณะต่าง ๆ งานมหิดลบุ๊คแฟร์ และมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์
  • 5.2 จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/
 6. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. จัดทำรายงานการเงินของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประสานงานกับหน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล : ศศิธร วงศ์โพธิสาร

ผลการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติการดำเนินงาน

 1. สถิติการให้บริการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
 2. สถิติการให้บริการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (มกราคม – มีนาคม 2562)
 3. สถิติการใช้งานเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561
 4. สถิติการจำหน่ายหนังสือ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 5. รายชื่อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554-2561

 โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O1-04โครงการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S2-O2-31โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O5-01โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4302
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
  suvaluck.nat@mahidol.ac.th
  0-2441-5000 ต่อ 1316

บุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์

Ms.Phungnapha Sornprasit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มร.กาญจนบุรี
  phungnapha.sor@mahidol.ac.th
  i+24+4302

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานในการติดตาม ประสานงาน กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้รับงานพิสูจน์อักษร โรงพิมพ์ และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดพิมพ์
 2. ปฏิบัติงานประสานงานกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในการปรับแก้ไขเนื้อหา การออกแบบรูปเล่ม และแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ปฏิบัติงานจัดหาและดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ปฏิบัติงานในการเบิก - จ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปรายงานทางการเงิน
 5. ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann