งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2549-2550)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ถึงแม้ว่าสารสนเทศทางวิชาการจะมีให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก แต่จากการสำรวจผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ายังมีผลงานทางวิชาการอีกไม่น้อยที่ยังอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ทั้งที่จัดเก็บอยู่ที่ตัวเจ้าของผลงานและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญของผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่นอกเหนือจากฐานข้อมูลออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล อีกทั้งเป็นเครื่องมือสืบค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์

การดำเนินโครงการในระยะเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. 2549-2550 โดยมีห้องสมุดคณะ/สถาบันเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง* ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยประชากร สำนักหอสมุดได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยหัวหน้าห้องสมุดหรือผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ/สถาบัน และผู้ประสานงานประจำคณะ/สถาบัน พร้อม ๆ กับพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Greenstone (URL : http://intranet.li.mahidol/gsdl/index.php) และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถลงรายการด้วยมาตรฐานเมตาดาตา โดยการให้ความรู้และดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเมตาดาตา และเมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาด้าน Server และข้อจำกัดบางประการของโปรแกรมจัดการข้อมูล ใน พ.ศ. 2554 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Server ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรม DSpace version 1.6.2

ยุคสอง (พ.ศ. 2551 - ธันวาคม 2555) (กฤษฎาและศศิธร, สัมภาษณ์)

ยุคที่ สอง การดำเนินงานฐานข้อมูลหลายฐานเป็นภาระงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก รวมถึงได้ทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลผลงานวิชาการจากโปรแกรม Greenstone มาลงในโปรแกรม DSpace โดยที่ไม่มีเวลาศึกษาผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนและหลังการถ่ายโอนข้อมูล จึงเป็นผลให้ข้อมูลหลายรายการขาดหายไป หลายรายการต้องนำเข้าใหม่โดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดให้บริการฐานข้อมูลผ่านอินทราเน็ต (URL : http://mulinet6.li.mahidol.ac.th) ต่อมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำสั่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๔๕.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อมา

ยุคสาม (ธันวาคม 2555 - 22 เมษายน 2559)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่าย มีงานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้ฝ่ายคลังความรู้ มี นางสาวิตรี บุญปาลิต เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานผ่านการประชุม

การดำเนินงานในยุคที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตามโครงสร้างการบริหารงาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 คน คือ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วางแผนการปฏิบัติงาน ประชุมคณะทำงาน นำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของแบบบันทึกข้อมูล ข้อกำหนดการลงรายการ ปรับเพิ่ม Sub-Community ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้นำเข้าข้อมูล จัดอบรมการลงรายการในฐานข้อมูล ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานไปตามคณะ/สถาบัน บรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มยอดนำเข้าข้อมูล ทดลองแนะนำให้เจ้าของผลงานนำเข้าด้วยตัวเอง และได้รับงบประมาณในการปรับเปลี่ยน Server ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บ และสำรองข้อมูล มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย URL : http:// dspace.li.mahidol.ac.th รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ภายใน (http://intranet.li.mahidol/muir/) ครอบฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสถิติการดำเนินงานรายเดือน ติดตามการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายงานผลรายไตรมาส รายปี มีการเตรียมปรับปรุง โปรแกรม DSpace เป็นเวอร์ชั่น 5.4 รวมถึงการแบ่งชุมชน (Community) จากเดิม 6 สาขา เป็นแบ่งตามคณะ สถาบัน

ความเป็นมาในยุค พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) = Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) อยู่ภายใต้การดำเนินงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ เดิมใช้ชื่อว่าฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการของบุคลากรทุกคณะ / สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดแบ่งชุมชน (Communities) ตามคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และแบ่งชุมชนย่อยเป็นประเภทเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Open Source คือ โปรแกรม DSpace เวอร์ชั่น 5.4

ประเภทของเอกสารในคลังสารสนเทศสถาบันฯ ประกอบด้วยบทความวารสารที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article) บทความวารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดทำโดยคณะ/ สถาบัน ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ ตลอดจนหนังสือ /ตำราวิชาการที่แต่งโดยคณาจารย์คณะต่างๆ นำเข้าตามมาตรฐานดับลินคอร์ เมตาดาตา และคู่มือการลงรายการฐานข้อมูล Mahidol-IR ด้วยเมตาดาตา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557

ภารกิจ

SIPOC การจัดหาและจัดเตรียมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
SIPOC การวิเคราะห์และนำเข้าผลงานวิชาการเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
SIPOC การจัดการระบบบริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University’s Institutional Repository)
SIPOC งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

 1. ประสานงานบุคลากรคณะ สถาบัน ห้องสมุด ฝ่าย งาน เพื่อการได้รับผลงานวิชาการของบุคลากรเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รวบรวมงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล [ SIPOC การแสวงหาผลงานประเภทหนังสือ/ตำรา, SIPOC การแสวงหาผลงานบุคลากรสายสนับสนุน, Flowchart การแสวงหา รวบรวม, Flowchart ลิขสิทธิ์, Flowchart สิทธิบัตร ]
 3. เตรียมงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้วยการขออนุญาตเผยแพร่ [SIPOC] การสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ลดขนาดไฟล์ ใส่ลายน้ำ ฝังเมตาดาทาให้พร้อมสำหรับนำเข้า [SIPOC]
 4. จัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานเมตาดาทา ด้วยโปรแกรม DSpace [Flowchart ของนำเข้า], [Flowchart ของนำเข้าสายสนับสนุน]
 5. นำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังฯ [SIPOC]
 6. ตรวจสอบความถูกต้องผลงานวิชาการที่นำเข้า [SIPOC]
 7. เผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ บนเว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป
 8. จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สถิติการนำเข้าผลงานวิชาการ สถิติการเข้าใช้บริการด้วยโปรแกรม DSpace และ Google Analytic สถิติประเภทผลงาน สถิติ Top Ten ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ให้บริการตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ [ Flowchart ]
 11. สำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจเกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
 12. ให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

 1. สถิติผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
 2. สถิติผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี [2560-2562]
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 / 2563
 4. จำนวนผลงานและประเภทผลงานในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ปีงบประมาณ 2563
 5. สถิติการเข้าใช้คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) จาก Google Analytics
 6. สถิติการให้บริการตอบคำถามและประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 7. รายชื่อวารสารที่อนุญาตให้เผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
  1. Environment and Natural Resources Journal
  2. Journal of Applied Animal Science
  3. รามาธิบดีพยาบาลสาร
  4. รามาธิบดีเวชสาร
  5. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
  6. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  7. วารสารกุมารเวชศาสตร์
  8. วารสารประชากรและสังคม
  9. วารสารพยาบาลศาสตร์
  10. วารสารวิทยาลัยราชสุดา
  11. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
  12. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
  13. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
  14. วารสารภาษาและวัฒนธรรม
  15. วารสารสุขศึกษา
  16. Thai Journal of Public Health

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 64-S4-O9-01 โครงการ Mahidol IR on Tour @ Salaya อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 63-S1-O1-07 โครงการเผยแพร่รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยมหิดลใน Mahidol IR รายงานโครงการ
2 63-S1-O1-15 โครงการพัฒนา Digital Collection :COVID-19 @MU รายงานโครงการ
3 63-S1-O3-01 โครงการเผยแพร่ผลงานลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันฯ (Mahidol IR) รายงานโครงการ
4 63-S1-O3-02 โครงการปรับปรุงการเผยแพร่บทความวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันฯ (Mahidol IR)ให้เป็นปัจจุบัน รายงานโครงการ
5 63-S2-O1-06 โครงการรวบรวมแหล่งข้อมูลสนับสนุนนักวิจัย เพื่อการเผยแพร่ผลงาน รายงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2562
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 62-S1-O1-20 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) : หนังสือ ตำรา และรายงานการวิจัย รายงานโครงการ
2 62-S1-O1-21 โครงการถ่ายโอนผลงานวิชาการ BioMed Central เข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ยกเลิกโครงการ
3 62-S1-O3-01 โครงการเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันฯ (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
4 62-S2-O2-08 โครงการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เชิงรุก (ระยะที่1) สรุปผลการออกบูธประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O3-01 โครงการทดสอบการถ่ายโอนข้อมูลผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล SCOPUS สู่คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
2 61-S1-O3-02 โครงการศึกษาดูงานฝึกอบรมการจัดการคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลโครงการ
3 61-S1-O3-03 โครงการสำรวจข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทหนังสือ/ตำราในระบบฐานข้อมูล OPAC รายงานผลโครงการ
4 61-S1-O3-04 โครงการถ่ายโอนผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล SCOPUS สู่คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ระยะที่1 รายงานผลโครงการ
5 61-S2-O2-04 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผลงานฉบับเต็มของบุคลากรสายสนับสนุนในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
6 61-S2-O2-26 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O3-01 โครงการคัดเลือกบทความวารสารฉบับเต็มที่เข้าถึงได้โดยเสรี กลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol IR : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
2 60-S1-O3-02 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
3 60-S1-O3-03 โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Web Portal คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
4 60-S1-O3-04 โครงการคัดเลือกบทความวารสารฉบับเต็มที่เข้าถึงได้โดยเสรีกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 3 ส่วนงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานผลโครงการ
5 60-S1-O3-05 โครงการเผยแพร่บทความวารสารของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในคลังสารสนเทศสถาบันของ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
6 60-S1-O3-06 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
7 60-S1-O3-07 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในคลังสารสนเทศ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) รายงานผลโครงการ
8 60-S1-O3-08 โครงการคัดเลือกบทความวารสารฉบับเต็มที่เข้าถึงได้โดยเสรี กลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 3 ส่วนงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
9 60-S1-O3-09 โครงการ "การปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล" รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2559
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S1-O3-01 โครงการสำรวจการรับรู้ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อฐานข้อมูล (Mahidol-IR) รายงานผลโครงการ
2 59-S1-O3-02 โครงการ "การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล" รายงานผลโครงการ
3 59-S1-O3-03 โครงการจัดทำ Web Portal คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
4 59-S1-O3-04 โครงการคัดเลือกบทความวารสารฉบับเต็มที่เข้าถึงได้โดยเสรีกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) : คณะนำร่องที่ 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 คน

หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางสาวิตรี  บุญปาลิต

Mrs.Sawitree  Boonpalit

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
นศ.บ. (การผลิตงานประชาสัมพันธ์), มสธ.
MU-SUP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2555
  sawitree.yam@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการดำเนินงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงาน 2 คน
 2. วางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ (ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของหอสมุดฯ และของมหาวิทยาลัย
 3. สืบค้นข้อมูลผลงาน และนำเข้าข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่นบทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารการประชุมวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายผลงานบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ เป็นต้น
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล การเชื่อมโยง และปรับแก้ไขข้อมูลทุกรายการในคลังสารสนเทศฯ ให้ถูกต้อง
 5. ให้บริการตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) แก่ผู้สนใจทั่วไป
 6. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และสร้างความร่วมมือกับบุคลากรหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol IR ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบัน
 8. ให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวทิพย์สุดา  วนะวนานนท์

Ms.Thipsuda  Vanavananon

นักเอกสารสนเทศ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
  thipsuda.van@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบสำรวจ รวบรวม คัดเลือก สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเว็บไซต์คณะ สถาบัน ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเตรียมนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลผลงานวิชาการให้พร้อมก่อนที่จะนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น สแกนเอกสาร ฝังเมตาดาทา บันทึกลายน้ำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ลดขนาดแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
 3. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น
  • หนังสือ / ตำรา / บทในหนังสือ
  • รายงานการวิจัย
  • บทความวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เช่น บทความ / หนังสือ / บทในหนังสือ เป็นต้น
  • เอกสารการประชุมวิชาการ ฯลฯ
 4. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 5. ช่วยให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวม จัดส่ง ดูแลเอกสารราชการ การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานเผยแพร่ผลงานฯ
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวชญานิษฐ์ นิยม

Ms.Chayanid Niyom

บรรณารักษ์
วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์
  chayanid.niy@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบสำรวจ รวบรวม คัดเลือก สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเว็บไซต์คณะ สถาบัน ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเตรียมนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลผลงานวิชาการให้พร้อมก่อนที่จะนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น สแกนเอกสาร ฝังเมตาดาทา บันทึกลายน้ำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ลดขนาดแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
 3. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น
  • บทความวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
  • ผลงานอื่น เช่น ผลงานสายสนับสนุน หนังสือ เป็นต้น
 4. จัดทำรายงานสถิติการดำเนินงานและการให้บริการ จากโปรแกรม DSpace และ Google Analytic เป็นรายเดือน/รอบประเมิน/รายปี
 5. ให้บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) โดยจัดทำข้อมูล สื่อเผยแพร่ และบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
 6. ช่วยให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann