หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย
อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล