หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

ศจีพัต นวลอนันต์ (ปาล์มมี่)
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล