หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล