หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล
นักกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล