หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล