หน่วยบริการมัลติมีเดีย

หน่วยบริการมัลติมีเดีย

ภารกิจ

หน่วยบริการมัลติมีเดีย มีหน้าที่ ดังนี้

 1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบดิจิทัล จากอาคารบรรยายรวม และสำนักงานอธิการบดี [SIPOC]
 2. ให้บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ให้บริการยืม - คืน สื่อการศึกษา
 4. ให้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม Shared Learning Room (SLR) และห้อง SCB Investment Lab ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. บริการวิชาการ เช่น การศึกษาดูงาน
 6. ฝึกงานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่

เคาน์เตอร์บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
0-2800-2680-9 ต่อ 4228
02-441-9580

สถานที่ตั้ง

บุคลากร

บุคลากรหน่วยผลิตและบริการ e-lecture มีจำนวน  3  คน

รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและบริการ e-lecture

นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat Leeputtitharakul
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   thanapat.lee@mahidol.ac.th
   i+24+4250


นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู

Mr.Narongsak Pattanachoo
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏพระนคร
  narongsak.pat@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลเคาน์เตอร์และปฏิบัติงานบริการ e-Lecture การให้บริการยืม คืน จองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย
 2. ดูแลพื้นที่บริการ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย
 3. งานปฏิบัติบันทึกการเรียนการสอน e-Lecture (อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 4 ห้อง, อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 4 ห้อง และอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ห้อง)
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

Ms.Pattamaporn Saengsawang

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
  pattamaporn.sae@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานบันทึกการเรียนการสอน e-Lecture จำนวน 10 ห้องเรียน (อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 4 ห้อง, อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 4 ห้อง และอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ห้อง)
 2. รับผิดชอบเก็บสถิติการใช้บริการ e-Lecture, สถิติการใช้บริการห้อง Shared Learning room (SLR), วิเคราะห์ข้อมูลงานเทคโนโลยีการศึกษา และปฏิบัติงานสารบัญ
 3. ปฏิบัติงานบริการ e-Lecture เช่น การให้บริการยืม คืน จองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และห้อง Shared Learning room (SLR) รวมทั้งให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Lecture และห้อง Shared Learning room (SLR)
 4. รับผิดชอบดูแลห้อง SCB Investment Lab เช่น เก็บสถิติข้อมูล, ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลการจองห้องและการจัดกิจกรรมในห้อง
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann