หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ภารกิจ

หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีหน้าที่ ดังนี้

 1. ออกแบบ จัดทำ และจัดพิมพ์ งานกราฟิกและผลิตสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน [SIPOC]
 2. ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOOC)
 3. ติดตั้งและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม, สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกเสียง และตัดต่อวีดีทัศน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
 6. ฝึกงานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2800-2680-9 ต่อ 4251

สถานที่ตั้ง

บุคลากร

บุคลากรหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีจำนวน  5  คน

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นายสุรศักดิ์ นามนัย

Mr.Surasak Namnai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
   surasak.nam@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 2. รับผิดชอบงานออกแบบกราฟิกและผลิตสื่อ
 3. ช่วยปฏิบัติงานงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
 4. ปฏิบัติงานโครงการเชิงกลยุทธ์
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

Mr.Tawatchai Singtakong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
   tawatchai.sig@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฎิบัติงานติดตั้งระบบเสียงและบันทึกเสียง
  • ระบบเสียงและบันทึกเสียงห้องประชุมชั้น 2 และห้องมัลติมีเดีย 6
  • ติดตั้งระบบเสียงในงานอบรมและกิจกรรมภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ให้บริการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงกับบุคลากรภายในและภายนอก
  • ติดตั้งระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร
 2. รับผิดชอบและปฎิบัติงานบันทึกภาพวีดีทัศน์ (Video) ตัดต่อ (Editing)
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในงานอบรมและกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในโครงการหนังสือเล่มโปรดปี 3
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในการประชาสัมพันธ์
 3. รับผิดชอบเป็น Admin ดูแลบทเรียนออนไลน์ Mooc เรื่อง “การรู้สารสนเทศ Information Literracy”
  • ถ่ายภาพในการประชุมและอบรม
  • ถ่ายภาพในการประชาสัมพันธ์ของหอสมุดฯ
  • ถ่ายภาพในการขึ้นเว็บของหอสมุดฯ
  • ถ่ายภาพงานกิจกรรมต่างๆของหอสมุดฯ
 4. ปฏิบัติงานถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  • ให้บริการยืม – คืน e-Lecture
  • ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ e-Lecture
  • ให้คำแนะนำการจองคิว e-Lecture
  • แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Lecture เบื้องต้น
  • ให้คำแนะนำการใช้บริการห้องมัลติมีเดีย SLR
 5. ปฏิบัติงานให้บริการ e-Lecture
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในงานอบรมและกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในโครงการหนังสือเล่มโปรดปี 3
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในการประชาสัมพันธ์
 6. งานตามโครงการ
  • คณะทํางานชมรมออกกําลังกายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานชมรมดนตรีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปรับปรุงซ่อมแซมกล่องประเมินความพึงพอใจของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวพิมพิไร  สุพัตร

Ms.Pimpirai  Supat
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.ม.(สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), ม.ศิลปากร
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มสธ.
  pimpirai.sup@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4241

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานรับผิดชอบออกแบบโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ พร้อมดำเนินการสั่งพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง
  • 1.1 ออกแบบ/แก้ไขแผ่นพับ โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์
  • 1.2 ดำเนินการประสานงานขอใบเสนอราคา
  • 1.3 ดำเนินส่งไฟล์พิมพ์งานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 2. รับผิดชอบงานสถิติหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย
  • 2.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย และรายงานผล
  • 2.2 งานวิเคราะห์สถิติข้อมูลจองคิว (QueQ) เข้าใช้งานบริการ e-lecture และรายงานผล
 3. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม ด้านงานเทคโนโลยีการศึกษา
  • 3.1 เป็นวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ติดต่อประสานงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 3.2 เป็นวิทยากรนำชมบริการวิชาการด้านการศึกษาดูงาน
  • 3.3 ฝึกงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน
 4. งานบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • 4.1. ปฏิบัติงานให้บริการยืม-คืน จองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการ e-Lecture
  • 4.2. ปฏิบัติงานให้บริการห้องมัลติมีเดีย
  • 4.3. ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบ QueQ แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  งานพิธีกร เลขานุการ ประสานงาน สรุปแบบประเมิน และรายงานผล โครงการ “จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายสรวิศ อัตตปรีชากุล

Mr.Soravit Attaprechakul

นักวิชาการสารสนเทศ
ศป.ม. (สาขานฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   soravit.att@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านออกแบบกราฟิก (สื่อประชาสัมพันธ์)
  • 1.1 รับผิดชอบการออกแบบสื่อแบนเนอร์กราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วันสำคัญและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
  • 1.2 รับผิดชอบการออกแบบแบนเนอร์กราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ลงบนเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์, และจอประชาสัมพันธ์
  • 1.3 ออกแบบ และจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การฟังบรรยายสัมมนา และฝึกอบรมของฝ่ายงาน และห้องสมุดในสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 1.4 ออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  • 2.1 ออกแบบ mascot เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานโครงการตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 3.1 รับผิดชอบโครงการจัดทำสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์การยืมต่อหนังสือแบบออนไลน์
  • 3.2 ช่วยปฏิบัติโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page : Mahidol University ประจำปี 2562
  • 3.3 ช่วยปฏิบัติงานโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Mahidol Library : The Roadshow 2019
  • 3.4 ช่วยปฏิบัติงานมหิดลวิชาการ 2562 “OPEN HOUSE 2019”
 4. ช่วยปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
  • 4.1 งานบริการ e-Lecture
  • 4.2 ให้คําแนะนําการใช้บริการ e-Lecture
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 คณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2562
  • 5.2 เขียนบล็อกการจัดการความรู้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เรื่องงาน การบรรยายหัวข้อ มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายมนตรี เล้าหะชัย

Mr.Montree Laohachai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  montree.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริหารจัดการคลังภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์
 3. ปฏิบัติงาน บริการ e-Lecture
 4. ช่วยปฏิบัติงานเอกสารและงานบริการ
 5. ช่วยปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann