บริการสำหรับผู้แต่ง

ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ขั้นตอนการรับ และพิจารณาต้นฉบับ

การรับต้นฉบับ

 1. ผู้สร้างสรรค์ผลงานกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ เสนอต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมต้นฉบับ 3 ชุด สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอพิมพ์หนังสือ ได้จากเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือขอรับได้ที่สำนักพิมพ์ฯ หรือโทรศัพท์ / โทรสาร
 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการส่งเสริมฯเพื่อพิจารณาขั้นต้น และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพ

การพิจารณาต้นฉบับ

 • คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ประชุมพิจารณาต้นฉบับ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 สัปดาห์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) อ่านต้นฉบับและส่งกลับมายังคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ภายในเวลา 3 เดือน
 • กรณีกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อ การเผยแพร่ มีมติรับพิมพ์ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหา จะส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ภายใน 2 สัปดาห์ กรณีมีมติไม่รับพิมพ์จะคืนต้นฉบับหลังมติภายใน 2 สัปดาห์
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ปรับปรุงแก้ไข ตามที่ Reader แนะนำ

การจัดพิมพ์

 • สำนักพิมพ์รับต้นฉบับที่เรียบร้อยสมบูรณ์จากผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจัดทำเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ ตามรูปแบบดังนี้
  • ขนาดกระดาษ
   • หนังสือขนาด 8 หน้ายก 7.25 x 10.25 ซม.
   • หนังสือขนาด 16 หน้ายก 14.50 x 21 ซม.
  • แบบอักษร Angsana new, Cordia new, Browallia new ขนาดอักษร 15 point
 • เสนอต้นฉบับที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณารูปแบบ จำนวนที่จะจัดพิมพ์ และค่าตอบแทน
 • ดำเนินการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหา
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำทำรายการบรรณานุกรม และขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)
 • ตรวจทานต้นฉบับ จัดทำโดยผู้สร้างสรรค์ผลงานและสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดส่งเพื่อจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ลงโฆษณาบนเว็บไซด์ของสำนักพิมพ์ (เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว)
 • เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว สำนักพิมพ์จะจัดส่งให้ผู้เขียนจำนวน 10 เล่ม รวมทั้งสิทธิในการซื้อหนังสือในราคาจัดจำหน่าย

การจ่ายค่าตอบแทน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในอัตราร้อยละ 12 ของราคาปกหนังสือ โดยจ่ายตามจำนวนหนังสือ 100 เล่มแรก เมื่อตีพิมพ์เสร็จพร้อมจำหน่าย จากนั้นจะจ่ายเพิ่มตามจำนวนหนังสือที่จำหน่ายได้เกินกว่า 100 เล่มแรก โดยจ่ายทุก 3 เดือน และเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งลิขสิทธิ์หนังสือจะเป็นของสำนักพิมพ์ 3 ปี หากจำหน่ายหนังสือหมดก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลิขสิทธิ์เล่มนั้นจะเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน [ ประกาศการจ่ายค่าตอบแทน ]