หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ

จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

ผู้เขียนได้กล่าวถึงจริยธรรมวิชาชีพนักธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ สภาพการณ์เกี่ยวกับ จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจและแนวทางการแก้ไข นโยบาย และแนวทางพัฒนาจริยธรรมของนักธุรกิจขนาใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลไว้ครบถ้วนในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง : รศ.จินตนา บุญบงการ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย อ.ดำรงพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ ดร.ศุลีพร บุญบงการ จูภาวัง

ISBN 978-616-279-793-4

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน