หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน

จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

ผู้เขียนได้กล่าวถึงสภาพการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน สภาพปัญหาเกี่ยวกับ การปฎิบติตามจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน และการประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล

ISBN 978-616-279-794-1

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน