หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย เล่มนี้ได้กล่าวถึง จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา แนวทางการปฎิบัติตามจริยธรรมวิชาชะและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย

ผู้แต่ง : ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ดร.ดรุณี ภู่ขาว

ISBN 978-616-279-782-8

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน