หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน

จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน เล่มนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึง ความสำคัญของปัญหาและกระบวน การวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตาม การควบคุมจริยธรรมในวิชาชีพสือมวลชน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระครบถ้วน ผู้เขียนสื่อความหมายออกมาชัดเจนและเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

ISBN 978-616-279-770-5

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน