หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพทหาร

จริยธรรมในวิชาชีพทหาร

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพทหาร เล่มนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักจริยธรรม ความเป็นมาของจริยธรรมใน วิชาชีพ และการพัฒนาของจริยธรรมในวิชาชีพทหารจากอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงจรรยาบรรณทหาร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพทหารต่อไป

ผู้แต่ง : พลโทศานิต สร้างสมวงษ์ ผศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

ISBN 978-616-279-769-9

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 120 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน