หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล

จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นวิชาชีพที่ปฎิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ หนังสือหรือ ตำราเกี่ยวกับจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นหนังสือจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งทางด้านการศึกษา การปฎิบัติ ไว้อย่างครบถ้วน

ผู้แต่ง : รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ผศ.ดร.พิศสมัย อรทัย ดร.วรรณภา ประไพพานิช

ISBN 978-616-279-784-2

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 264 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน