หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ

จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งนำเสนอถึงปัญหา ของการละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

ผู้แต่ง : พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, พ.ต.อ.ดร.ปรีดา เปี่ยมวารี, ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

ISBN 978-616-279-795-8

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 216 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน