หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพครู

จริยธรรมในวิชาชีพครู

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพครู เล่มนี้ได้กล่าวถึงประเด็น หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู สภาพปัญหาและพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพครู เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ แนวทางการปฎิบัติตนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพครู หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากต่อวงการ การศึกษาไทย

ผู้แต่ง : ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา

ISBN 978-616-279-771-2

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน