งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ภารกิจ

 1. งานบริการนำชมนิทรรศการถาวร หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • 1.1 บริการนำชมนิทรรศการถาวรหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • 1.2 เป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง (Campus Tour)
  • 1.3 ประสานงานรายละเอียดและจำนวนผู้เยี่ยมชมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการ
  • 1.4 จัดเตรียมเอกสาร ของที่ระลึก และสมุดลงนาม สำหรับผู้เยี่ยมชม
  • 1.5 ประสานงานนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) เข้าร่วมต้อนรับและให้บริการนำชม
  • 1.6 เปิดระบบจัดแสดง และสำรวจความพร้อมของระบบก่อนการให้บริการ
  • 1.7 จัดเตรียมอุปกรณ์นำชม อุปกรณ์ถ่ายภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 1.8 ดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ระบบจัดแสดง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
  • 1.9 จัดทำสถิติการเยี่ยมชมและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Predictive Analytics Software (PASW) หรือ SPSS Statistics
  • 1.10 ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิ และวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ภายในพื้นที่ของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 1.11 ประสานงาน แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม และให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารอาคาร ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายในพื้นที่อาคาร
  • 1.12 ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ บอร์ดนิทรรศการ ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์ประกอบการให้บริการนำชมต่าง ๆ ในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ และให้บริการยืมคืน
 2. งานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลFlowchart ] [ SIPOC ]
  • 2.1 ดูแลการจัดแสดงนิทรรศการประจำปี จำนวน 2 นิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม และ วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน และ นิทรรศการพิเศษ อื่น ๆ
  • 2.2 พิจารณาหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการ โดยเน้นการเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องราวอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในวาระต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 2.3 สืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล รูปภาพ ข้อมูลอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือประสานงานบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงข้อมูล
  • 2.4 จัดทำเนื้อหาและคำบรรยาย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
  • 2.5 ดูแลการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ในการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ ได้แก่ หนังสือ จดหมายข่าว [ Flowchart ] สูจิบัตร แผ่นพับ
  • 2.6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าชมนิทรรศการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • 2.7 ประสานงานและควบคุมดูแลการติดตั้งและการตกแต่งนิทรรศการ
  • 2.8 วางแผนการดำเนินงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามลำดับกิจกรรม
  • 2.9 ดูแลจัดเก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการ
  • 2.10 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการหลังการจัดแสดงเสร็จสิ้น
 3. งานอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU Guide [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • 3.1 จัดโครงการอบรมนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU GUIDE เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
  • 3.2 จัดโครงการให้ความรู้เพิ่มเติมด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide [ Flowchart ] [ SIPOC ] หรือ MU Guide Camp ประจำปี ณ แหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU Guide
  • 3.4 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบงานอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์
  • 3.5 จัดกิจกรรมทดสอบและวัดความรู้ของนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • 3.6 ดูแลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา MU Guide ลงในระบบ Activity Transcript (AT) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 3.7 ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์
 4. งานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums) [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • 4.1 พัฒนาการบริการและเผยแพร่คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums) :
   • จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดทำคลังข้อมูล ณ หน่วยงานต่าง ๆ
   • จัดทำระเบียบการเข้าใช้บริการของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • 4.2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนและดูแลระบบคลังข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์
 5. งานบริการข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่และให้ความรู้ [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • 5.1 ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง จัดทำข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ https://museum.li.mahidol.ac.th
  • 5.2 ดูแลการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการบน Facebook Fan Page จำนวน 2 หน้าเว็บไซต์ คือ Mahidol University Archives and Museums และ MU Guide รวมถึง Instagram หรือสื่ออื่น ๆ
  • 5.3 ถ่ายภาพกิจกรรมของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
  • 5.4 ประสานงาน รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 5.5 ประสานงาน รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อาทิ มหิดลสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • 5.6 รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอื่นๆ เผยแพร่ทาง “Mahidol Library KM Blog” บล็อกการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล :
  • 5.7 บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า หรือสอบถามข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ แก่บุคลากร นักศึกษา องค์กรเครือข่าย และบุคคลทั่วไป
  • 5.8 บริการมุมอ่านหนังสือในพื้นที่สำนักงานของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  • 5.9 เป็นคณะทำงานโครงการประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ อาทิ งานวันพระราชทานนามฯ งานวันมหิดล งานมหิดล-วันแม่ งานมหิดลวิชาการ งาน MU Blue Night งาน MU International Night และงานรักน้อง
 6. งานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 6.1 สรุปสถิติ/โครงการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด และดำเนินการพร้อมรายงานผลตามเกณฑ์ EdPEx
  • 6.2 จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิ และวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  • 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • 6.4 เป็นคณะทำงาน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมประชุม และจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
  • 6.5 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

 1. สถิติการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558-2563
 2. รายงานสถิติผู้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 3. รายงานสถิติผู้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 4. รายงานสถิติผู้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 5. สถิติการจัดแสดงนิทรรศการในวันสำคัญของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558-2562
 6. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ประจำปี 2558-2562
 7. โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2558-2562
 8. สถิติ Facebook Page : Mahidol University Archives and Museums ประจำปี 2562
 9. สถิติ Facebook Page : Mahidol University Archives and Museums ประจำปี 2563

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S2-O2-06โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่9รายงานผลโครงการ
263-S2-O2-16โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่รายงานผลโครงการ
363-S2-O2-19โครงการจัดแสดงนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดลรายงานผลโครงการ
463-S2-O2-34โครงการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล พ.ศ.2563 "120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"อยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S3-O1-03โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563รายงานผลโครงการ
663-S4-O1-02โครงการส่งบัตรอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รายงานผลโครงการ
763-S4-O3-11โครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 : จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงรายงานผลโครงการ
863-S4-O7-01โครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O2-07โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 8รายงานผลโครงการ
262-S2-O2-11โครงการจัดทำนิทรรศการ "Timeline of Mahidol University เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน"รายงานผลโครงการ
362-S2-O2-13โครงการนิทรรศการพิเศษกึ่งถาวรแบบดิจิทัล เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
462-S2-O2-21โครงการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส"พระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562"รายงานผลโครงการ
562-S2-O2-28โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานผลโครงการ
662-S2-O2-38โครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดลรายงานผลโครงการ
762-S3-O1-03 โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
862-S4-O1-03โครงการจัดทำบอร์ดนิทรรศการรายงานผลโครงการ
962-S4-O1-05โครงการจัดทำแผ่นพับแนะนำงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการภาษาอังกฤษรายงานผลโครงการ
1062-S4-O3-03โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O4-01โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนและระบบคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
261-S2-O2-05โครงการจัดทำนิทรรศการพิเศษ "ต้นไม้ทรงปลูก"รายงานผลโครงการ
361-S2-O2-07โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กรุงเทพมหานครรายงานผลโครงการ
461-S2-O2-41โครงการจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
561-S2-O3-08โครงการจัดแสดงภาพถ่ายวิถีศาลายา ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
661-S3-O5-01โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 7รายงานผลโครงการ
761-S4-O3-01โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำ MU Guideรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O4-01โครงการจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรายงานผลโครงการ
260-S2-O2-08โครงการจัดทำนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์รายงานผลโครงการ
360-S2-O2-19โครงการจัดทำนิทรรศการ ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดินรายงานผลโครงการ
460-S2-O2-45โครงการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกัยรติ "มหิดลรวมใจ เทิดไท้มหาวชิราลงกรณ์"รายงานผลโครงการ
560-S2-O2-50โครงการจัดทำนิทรรศการพิเศษ "ส่งเสด็จ ธ สู่ฟ้าสถิตย์สวรรค์"รายงานผลโครงการ
660-S3-O1-04โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดชลบุรีรายงานผลโครงการ
760-S3-O5-02โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) รุ่นที่ 6รายงานผลโครงการ
860-S4-O5-03โครงการเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S1-O4-01โครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)รายงานผลโครงการ
259-S3-O5-02โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา รายงานผลโครงการ
359-S4-O6-03โครงการจัดทำนิทรรศการ “กันภัยมหิดล” ในโอกาส 47 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 301 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2849-4541-2
0-2849-4545

บุคลากร

บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ มีจำนวน 3 คน


หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada Thitiyaporn
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
  petchrada.thi@mahidol.edu
  i+49+4542

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 2. กำกับดูแลงานบริการนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กำกับดูแลงานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กำกับดูแลงานอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 5. กำกับดูแลงานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)
 6. กำกับดูแลงานบริการข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่และให้ความรู้
 7. รับผิดชอบสรุปสถิติ/โครงการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด และดำเนินการพร้อมรายงานผลตามเกณฑ์ EdPEx
 8. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และหอสมุดฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานโครงการประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ อาทิ งานวันพระราชทานนามฯ งานวันมหิดล งานมหิดลวิชาการ งาน MU International Night และงานรักน้อง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

Mr.Pongsakorn Ravipiansub
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 pongsakorn.rav@mahidol.ac.th
 i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
 2. รับผิดชอบการจัดโครงการอบรมนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU GUIDE และ โครงการให้ความรู้เพิ่มเติมด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide หรือ MU Guide Camp ประจำปี
 3. รับผิดชอบและดูแลระบบคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)
 4. รับผิดชอบการถ่ายภาพกิจกรรมของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 5. รับผิดชอบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา MU Guide ลงในระบบ Activity Transcript (AT) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่และให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ มหิดลสาร และบริการถามตอบ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายคมสันต์ เดือนฉาย

Mr.Komsan Duanchai
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ.(ศาสนศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
 khomsan.due@mahidol.edu
 i+49+4543

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบรวบรวม จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ Website, Facebook, Instagram, Twitter
 2. รับผิดชอบออกแบบ จัดทำสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล การจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมภายในหน่วยงาน อาทิ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์นิทรรศการ สื่อจัดแสดง สูจิบัตร และของที่ระลึก
 3. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
  • 3.1 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานการพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)
  • 3.2 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 3.3 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานการจัดอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU Guide
 4. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง (Campus Tour)
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายพิชย ณ สงขลา

Mr.Pichaya Na Songkhla
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล
 pichaya.nas@mahidol.ac.th
 i+49+4544

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) บริหารจัดการ รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฝ่าย
  จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ศึกษาและดูแลระบบการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศึกษาและจัดทำโครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 2. รับผิดชอบการจัดหา ประสานงานการจัดซื้อ ตรวจสอบและดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดทำข้อมูลการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
  • ดูแลระบบจัดแสดงนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • สำรวจรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อจัดแสดง ณ หอพระราชประวัติฯ และหอเกียรติยศ และดำเนินเรื่องโอนย้ายครุภัณฑ์ส่วนที่ใช้งานได้ปกติ มายังหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ศึกษาระบบจัดแสดงนิทรรศการ Wisdom of the Land เมื่อนิทรรศการสร้างเสร็จ ทำการดูแลระบบให้ใช้งานได้ปกติ พร้อมทำรายงานความพร้อมของระบบทุก 3 เดือน
  • ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 3. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Administrator) รับผิดชอบการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และคลังข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • ศึกษาและดูแลระบบการทำงานของเว็บไซต์ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • ศึกษาและดูแลระบบคลังข้อมูล DSpace ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann