ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านดนตรีไทยชั้นนำของประเทศ

Key    Results

 1. อัตราการเติบโตของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีใน Digital Library
 2. อัตราการเติบโตของจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนางวิภา โกยสุขโข ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อขอจัดตั้งห้องสมุดดนตรีขึ้นในอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยทางดนตรี และเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 • พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดพระราชทานนามว่า “ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์” และเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535
 • พ.ศ. 2551 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการปรับปรุงอาคาร “ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์” ย้ายมาอยู่ ณ ชั้น 3 (ฝั่งอาคารใหม่) จวบจนปรับปรุงอาคารเสร็จ ห้องสมุดดนตรีฯ ก็ไม่ได้ย้ายกลับไป เนื่องจากห้องสมุดดนตรีไม่ได้รับการปรับปรุง
 • พ.ศ. 2552 ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลเสียงบางส่วนให้อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัล และจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางURL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ระยะที่ 1 และได้พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการดำเนินงานเข้าเฝ้าเพื่อแสดงผลงาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2558 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนพรรษาครบ ๕ รอบ
 • พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้พร้อมใช้งาน และได้ดำเนินโครงการจัดห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ขึ้นใหม่

ภารกิจ

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศทางดนตรี ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี รวมถึงการให้บริการทางเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทยอื่น ๆ ดังนี้

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี โดยการรวบรวม จัดเก็บ เพื่อบริการ ได้แก่
  • แผ่นเสียง (Phonodisc)
  • เทปคาสเซท (Cassette Tape)
  • วิดีทัศน์ (Video)
  • ซีดี (Compact Disc)
  • เลเซอร์ดิสก์ (Laser Disc)
  • โน้ตเพลง (Music Note)
 1. บริการสารสนเทศออนไลน์
  • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลทางดนตรี โดยสามารถสืบค้นได้ทาง URL : http://www.li.mahidol.ac.th
  • บริการข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีไทย หนังสือเสียง และอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทาง http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/

 1. บริการช่วยการวิจัยทางดนตรีและประชุมกลุ่มย่อย
  • บริการช่วยการวิจัยทางดนตรี
  • บริการสถานที่เพื่อประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่สำหรับนั่งอ่าน วิจัย หรือประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่สำหรับนั่งอ่าน วิจัย หรือประชุมกลุ่มย่อย

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S4-O1-01โครงการผลิตสื่อแผ่นพับด้วยนวัตกรรม Augmented Reality เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
263-S4-O1-04โครงการกิจกรรมเสวนาเรื่อง "เพลงไทยสากลจากอดีต"รายงานผลโครงการ
363-S4-O1-07โครงการจัดทำ Facebook Page ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O5-01โครงการนิทรรศการ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนแห่งดุริยางค์ไทย"รายงานผลโครงการ
162-S1-O5-02โครงการย้ายข้อมูลลงเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์"รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O1-14โครงการถอดโน้ตเพลงไทยครูพิมพ์ พวงนาค ให้มีเสียงและแก้ไขให้มีความถูกต้องอยู่ระหว่างดำเนินการ
261-S1-O2-03โครงการการจัดข้อมูลบันทึกในฐานข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์รายงานผลโครงการ
361-S1-O2-04โครงการการจัดข้อมูลบันทึกในฐานข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์อยู่ระหว่างดำเนินการ
461-S1-O5-01โครงการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์รายงานผลโครงการ
561-S1-O5-02โครงการแปลงโน้ตเพลงไทยครูพิมพ์ พวงนาคเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลอยู่ระหว่างดำเนินการ
661-S2-O2-06โครงการการจัดห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์รายงานผลโครงการ
761-S2-O2-14โครงการคืนชีพให้แผ่นเสียงอยู่ระหว่างดำเนินการ
861-S2-O2-24โครงการ"พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง"อยู่ระหว่างดำเนินการ

การปรับพื้นที่

เพลงพระราชนิพนธ์


เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชื่อเรื่องจำนวน
1เทปคาสเซ็ทเพลงไทย1,0613,160ชื่อ/ตลับ
2เทปคาสเซ็ทเพลงสากล181299ชื่อ/ตลับ
3ซีดีเพลงไทย8531197 
4ซีดีเพลงสากล447506 
5วิดีทัศน์เพลงไทย160373ชื่อ/ม้วน
6วิดีทัศน์เพลงสากล68111ชื่อ/ม้วน
7แผ่นเสียงเพลงไทย353389ชื่อ/แผ่น
8แผ่นเสียงเพลงสากล169227ชื่อ/แผ่น
9เลเซอร์ดิสก์เพลงไทย22ชื่อ/แผ่น
10เลเซอร์ดิสก์เพลงสากล100106ชื่อ/แผ่น
11โน้ตเพลงครูพิมพ์ พวงนาค227361ชื่อ/แผ่น
 รวม3,6216,740 
หนังสือ
12หนังสือภาษาไทย-979เล่ม
13หนังสือภาษาต่างประเทศ-2,763เล่ม
 รวม 3,742เล่ม

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ ภายในห้องอ่านหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มุมหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

มุมหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี ให้บริการ ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ บริเวณชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ (อาคารเก่า)

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

เทปคาสเซ็ท

แผ่นเสียงและเลเซอร์ดิสก์

ห้องเก็บสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี

ซีดี

โน้ตเพลง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  0-2800-2680-9 ต่อ 4230
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  มีจำนวน  2  คน

หัวหน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

นายกฤตวิทย์  ภูมิถาวร

Mr.Krittavit Bhumithavara
นักวิชาการดนตรีไทย
ดศ.บ.(ดนตรีแจ๊ส), ม.มหิดล
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา), ม.มหิดล
  krittavit.pom@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4230

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
  • 1.1 แปลงเอกสารโน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาค เป็นโน้ตสากล
   • ถอดโน้ตจากเอกสารโน้ตเพลง
   • แก้ไขและบันทึกโน้ตเครื่องดนตรีต่าง ๆ
   • Export เพลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
   • Export ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เพลงดิจิทัล
   • แยกไฟล์เพลงตามหมวดหมู่ประเภทของเพลง
   • บันทึกเพลงลงคลังโน้ตเพลงใน External Hard Disk
   • บันทึกเพลงลงคลังโน้ตเพลงในคลังข้อมูล External Hard Disk และ Server เตรียมเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • 1.2 สแกนเอกสารโน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาค อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
   • สแกนโน้ตเพลงแยกตามเครื่องดนตรีต่าง ๆ
   • Export เพลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
   • แยกไฟล์เพลงตามหมวดหมู่ประเภทของเพลง
   • บันทึกลงคลังเพลงใน External Hard Disk และ Server เตรียมเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • 1.3 แปลงม้วนวิดิโอคาสเซ็ทให้อยู่ในรูปแบบไฟลดิจิทัล
   • ตรวจสอบวิดิโอคาสเซ็ท
   • แปลงไฟล์เทปคาสเซ็ทให้อยู่ในระบบเสียง Digital
   • สืบค้นประวัติเบื่องต้นเกี่ยวกับศิลปินเพื่อประกอบไฟล์เทปคาสเซ็ท
   • ใส่ข้อความและแก้ไขไฟล์ให้มีความสมบูรณ์
   • แยกไฟล์เพลงตามหมวดหมู่ประเภทของวิดีโอ
   • บันทึกลงคลังเพลงใน External Hard Disk และ Server หลังจากนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • 1.4 แปลงม้วนเทปคาสเซ็ทให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
   • ตรวจสอบเทปคาสเซ็ท
   • แปลงไฟล์เทปคาสเซ็ทให้อยู่ในระบบเสียง Digital
   • สืบค้นประวัติเบื่องต้นเกี่ยวกับศิลปินเพื่อประกอบไฟล์เทป คาสเซ็ท
   • ใส่ข้อความและแก้ไขไฟล์ให้มีความสมบูรณ์
   • แยกไฟล์เพลงตามหมวดหมู่ประเภทของวิดีโอ
   • บันทึกลงคลังเพลงใน External Hard Disk และ Server หลังจากนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
 2. รับผิดชอบอัปเดตและตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีในเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ SoundCloud (Sirindhorn Music Library) และ Youtube
  • 2.1 อัปเดตจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีใน Digital Library
   • เพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   • บทความดนตรีไทย
   • บันทึกการแสดงสด
   • หนังสือเสียงเดซี่
   • รายการเพลงไทยสากลจากอดีต
   • เครื่องดนตรีไทย
  • 2.2 ตรวจเช็คอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ SoundCloud(Sirindhorn Music Library)
 3. ตัดต่อวิดีโอ และออกแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์
  • ตัดต่อวิดีโอ
   • ตรวจสอบวิดิโอที่ได้มา
   • ตัดต่อ และแก้ไขข้อบกพร่อง ของไฟล์วิดีโอ
   • ใส่ข้อความ ชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • Export ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 4K
   • บันทึกเพลงลงคลังคลังข้อมูล External Hard Disk และ Server
   • เผยแพร่บนเว็บไซต์
  • ออกแบบโปสเตอร์
   • ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
   • ออกแบบและแก้ไขโปสเตอร์
   • Export ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ JPG
   • บันทึกเพลงลงคลังคลังข้อมูล External Hard Disk และ Server
   • เผยแพร่บนเว็บไซต์
 4. งานโครงการตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวภัทริกา นันทวิชิต

Ms.Pattharika Nanthawichit
นักวิชาการดนตรีไทย
กศ.บ.(ดนตรีศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  pattharika.nan@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4230

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
  • 1.1 รับผิดชอบแปลงสื่อเทปคาสเซ็ทเป็นไฟล์เสียงดิจิทัล
   • ตรวจสอบเทปคาสเซ็ท
   • แปลงไฟล์เทปคาสเซ็ทให้อยู่ในระบบเสียง Digital
   • สืบค้นประวัติเบื้องต้นศิลปินเพื่อประกอบข้อมูล
   • แสกนปกเทปคาสเซ็ท
   • แยกไฟล์ตามหมวดหมู่ประเภทของเพลง
   • บันทึกลงคลังเพลงใน External Hard Disk และ Server
   • เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์และเว็บไซต์ SoundCloud (Sirindhorn Music Library)
  • 1.2 สแกนเอกสาร หนังสือ และบทความต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
   • สแกนเอกสาร หนังสือ และบทความลงในคอมพิวเตอร์
   • Export ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF
   • แยกไฟล์ตามหมวดหมู่แต่ละประเภท
   • บันทึกไฟล์ลงใน External Hard Disk และ Server เพื่อเตรียมเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. รับผิดชอบอัปเดตและตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีในเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ เว็บไซต์ SoundCloud (Sirindhorn Music Library) และ เว็บไซต์ Facebook Page ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
  • 2.1 เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
   • อัปเดตทรัพยากรและรายละเอียดข้อมูลในรายการสังคีตภิรมย์และหอเกียรติยศให้มีความถูกต้องครบถ้วน
   • อัปเดตพระรูปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • 2.2 เว็บไซต์ SoundCloud (Sirindhorn Music Library)
   • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการสังคีตภิรมย์ให้มีความถูกต้อง
  • 2.3 เว็บไซต์ Facebook Page ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
   • เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศทางดนตรี
   • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเหตุการณ์ทางดนตรีที่สำคัญ
 3. เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเว็บไซต์
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานเว็บไซต์ Facebook Page ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 4. งานโครงการตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann