การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพันธกิจบริการสุขภาพ

฿0.00

ชื่อเรื่อง : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพันธกิจบริการสุขภาพ
ปีที่พิมพ์ : 2560
บรรณาธิการ : อัญชิษฐา เสมาใหญ่
เลขหมู่หนังสือ : HD47.4 อญ524ก 2560

คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพันธกิจบริการสุขภาพเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพันธกิจบริการสุขภาพในระดับคณะและหน่วยงาน ซึ่งเป็นการจัดทำต้นทุนรายได้ ค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดทำต้นทุนดังกล่าว

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.