การบริหารสำนักงาน (Office management)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : การบริหารสำนักงาน (Office management)
ผู้แต่ง: สุรัสวดี ราชกุลชัย
ปีพิมพ์ : 2561
เลขหมู่หนังสือ: HF5547.5 ส857ก 2561

การบริหารสำนักงาน เป็นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานหรือองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื้อหาภายในครอบคลุมสามส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก แนวคิดการบริหารสำนักงาน ซึ่งเน้นผู้บริหารสำนักงานในยุคข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่สอง ระบบการจัดการภายในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดของการจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม พัสดุ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับส่วนที่สาม การปรับตัวและพัฒนาเพื่อการบริหารสำนักงานในอนาคตเป็นการเสนอแนวคิดของสำนักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบงานบริหารและทิศทางการบริหารสำนักงานในอนาคต อาทิ สำนักงานแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในสำนักงาน ตลอดจนตัวอย่างธุรกิจที่มีการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.