ก้าวตามอริยะ ยอดคนอัจฉริยะได้อีก

฿0.00

ผู้แต่ง :  ภาสภูริพันธ์
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ5630.V5 ภ494ก 2553 

ความเป็นอัจฉริยะมิได้หมายถึงเพียงบุคคลที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ หรือยอดเยี่ยมในการจำอะไรได้อย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นอัจฉริยะควรจะรวมไปถึงบุคคลที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอีกด้วย พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยบุคคลทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่หลงงมงายในการดำเนินชีวิต

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.