ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (Health literacy : functional interactive critical)

฿0.00

ผู้แต่ง: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
CALL NO: WA590 ข272ค 2562

แนวคิดเรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เริ่มจะตกผลึกเป็นหลักการและกระบวนการสำหรับการนำมาใช้มากขึ้นแล้ว หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอหลักการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการออกแบบกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ ดังนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแล้ว ยังจะทำให้ผู้อ่านมีจินตนาการในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.