คู่มือเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย

฿0.00

บรรณาธิการ: อารยา ทองผิว, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, สุรจิต สุนทรธรรม
CALL NO: WB39 ค695 2561

หนังสือ “คู่มือเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย” เล่มนี้ เป็นการปรับปรุงจากคู่มือฉบับแรก พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เนื้อหาสาระหลักยังยึดถือฉบับเดิม แต่มีการปรับปรุง “มาตรฐานพยาบาลปลอดบุหรี่” ให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานย่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมใช้ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 APACT ในปี ค.ศ.2020 ที่จะจัดในประเทศไทย

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

 

Copyright © 2019. All rights reserved.