จีโนมิกส์ทางทันตกรรมคลินิก (Genomics in clinical dentistry)

฿0.00

ผู้แต่ง:  ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์
CALL NO:  WU77 ฑ112จ 2562

หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์พันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของช่องปากและฟัน รวมถึงโรคทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม จึงเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการพันธุศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดยหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจสอบแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการตำรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.