ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน (School oral health program)

ผู้แต่ง: เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
CALL NO: WU113 ย547ท 2561

ตำราเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากการรวบรวมเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจวางแผนงานปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันและประเมินผลโครงการในโรงเรียนให้มีการนำไปใช้ในภาคสนามได้โดยง่าย

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.