ทันตกรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dentistry in dementia elderly)

฿0.00

ผู้แต่ง: อรพินท์ โคมิน
CALL NO: WU490 อ335ท 2562

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมตัวรับมือในแง่บุคลากรทางสาธาณณสุข และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะพบผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น จึงขอกล่าวถึงการดูแลทางทันตกรรมและสุขภาวะช่องปากในผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิตทันตแพทย์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทันตแพทย์หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.