มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand research expo 2019)

฿0.00

จัดทำโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
CALL NO: Q180.T5 ม223 2562

หนังสือที่รวบรวมผลงานวิจัยในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชนและพาณิชย์ อุตสาหรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.