รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค : เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บ ประจำปี 2552-2553

฿0.00

ผู้วิจัย :  ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน และคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขหมู่หนังสือ : 
WA900 ร451 2559

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการภาระโรคเพื่อนำเสนอผลกระทบของโรคภัยและอุบัติภัยต่างๆ ที่มีในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายสุขภาพของประเทศไทย และยังได้ขยายมิติของการศึกษาไปในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อค่าน้ำหนักความพิการ ซึ่งจะสื่อถึงความแตกต่างของแต่ละปัจจัยและสืบเนื่องไปยังการพยายามลดภาระที่เกิดจากโรคควรลดปัจจัยใด และขยายไปยังมิติของการดูความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามเฉพาะโรคที่มีความน่าสนใจ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.