ร้อยเรียงเรื่องเล่า: การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

฿0.00

บรรณาธิการ: จรวยพร ศรีศศลักษณ์
CALL NO: WB310 ร193 2561

จากงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ศึกษาบทเรียนจากหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ที่มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายรวมทั้งหมด 16 แห่ง โดยเลือกมาเล่าผ่าน 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1) อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 2) บ้านปันรัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 3) สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร สู่หนังสือที่ร้อยเรียงเล่าเรื่องกรณีศึกษาในพื้นที่ที่มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งผู้อ่านจะเห็นบริบทในพื้นที่ วิธีคิด วิถีชีวิตของผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระยะท้าย มุมมองของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ที่จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 3 กรณีศึกษานี้ ได้เล่าถึงเรื่องราววิธีคิดของคนในระบบสุขภาพที่มุ่งหวังจะมอบบริการที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้ป่วยระยะท้ายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก่อนเสียชีวิต

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

 

Copyright © 2019. All rights reserved.