ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม

ชื่อเรื่อง : ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : จ้าวกว่างเชา, เขียน ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ชาญ ธนประกอบ, แปล
เลขหมู่หนังสือ : DS795.8.F67 จ338ร 2563

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปีที่พระราชวังต้องห้ามแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสำนักพิมพ์พระราชวังโบราณ ร่วมกับกองงานวิจัยวัฒนธรรมและการออกแบบ (DESIGN AND CULTURAL STUDIES WORKSHOP) และกลุ่มงานย่อยวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีพระราชวังโบราณ จัดพิมพ์หนังสือ “ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม” โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนาจากมูลนิธิครอบครัวโรเบิร์ต เอช เอ็น โฮ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนอันสืบทอดมานานถึง 600 ปีภายในรั้วกำแพงสีแดงสูงตระหง่านของพระราชวังต้องห้าม
โดยใช้ภาพประกอบเป็นแนวตัดขวางและมุมมองสูง รวมถึงการใช้กราฟฟิกสมัยใหม่ผสมผสานดีไซต์แบบโบราณ เพื่ออธิบายสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมจีน ผ่านพระตำหนักต่างๆ และ ยังครอบคลุมถึงชีวิตประจำวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และศักดินาต่างๆ ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในของเชื้อพระวงศ์จีนอีกด้วย

🔎ตรวจสอบสถานะหนังสือ

›ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.