เหลียวหน้า แลหลัง เกาะกระแสตีแผ่ทุกประเด็น : เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ผู้แต่ง: ศรีรัช ลอยสมุทร
CALL NO: HV5600.55 ศ241ห 2561

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนววิชาการเชิงวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิเคราะห์แนวทางการจูงใจสาธารณชนให้คล้อยตามและสะท้อนค่านิยมและทัศนคติที่ฝังอยู่ในความคิดของผู้บริโภค

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

 

Copyright © 2019. All rights reserved.