แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ พ.ศ. 2559

฿0.00

บรรณาธิการ :  กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, จิตติมา ภาณุเตชะ
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขหมู่หนังสือ : 
WQ240 น927 2559  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงได้จัดทำแนวทางฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ ความรู้ ตัวอย่างการทำงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้วัยรุ่นเติบโตได้เต็มศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.