โครงการประเมินการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนทุกสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

฿0.00

โดย : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่หนังสือ : 
WA32.JT3 ค954 2557

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์การเข้าถึงบริการ ความต้องการ ความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคของผู้ใช้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 28,633 คน จาก 25 จังหวัด จำแนกตามกลุ่มอายุ ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการประชุมวิพากษ์ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.