Essential biology PLUS

฿0.00

ชื่อเรื่อง : Essential biology PLUS
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้เขียน : ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เลขหมู่หนังสือ : QH308.2 ศ686ร 2563

หนังสือสรุปหลักชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวกับชีววิทยาเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างการทำงานของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ พลังงาน เอนไซม์ และเมแทบอลิซึม การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อสัตว์และการรักษาดุลยภาพ การรักษาความเข้มข้นในร่างกายและการขับถ่าย การย่อยอาหารในสัตว์ การลำเลียงสารในสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนไหวในสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญในสัตว์ ฯลฯ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.