หน่วยแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

หน่วยแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” ประกอบด้วย 2 งานย่อย คือ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพ มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

งานด้านนโยบายและแผน

 1. ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานกองทุนต่าง ๆ
 2. จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 3. ประสานงานดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ ติดตาม/รายงานผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากทุกแหล่งเงิน
 5. ปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 6. ปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงตามแผน
 7. สำรวจ รวบรวม โครงการ / กิจกรรม จากฝ่าย / งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 9. ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านประกันคุณภาพ

 1. ประสานงานกับฝ่าย งาน ห้องสมุดฯ ในการตรวจสอบคุณภาพทุกเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามหมวดการประกันคุณภาพ
 4. ควบคุม ดูแลเอกสารประกันคุณภาพ
 5. ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR Online)
 6. ดำเนินการโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 7. ประสานงานการทำรายงานประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติ / งบประมาณ / จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
 9. ประเมินความพึงพอใจเพื่อการบริหาร (ผู้บริหารคณะ / บุคลากร / โครงการ / กิจกรรม)
 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามมติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพมอบหมาย
 11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S4-O9-01โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2020รายงานผลโครงการ
263-S4-O9-02โครงการสำรวจผลการรับรู้นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ของบุคลากรประจำปี พ.ศ.2562รายงานผลโครงการ
363-S4-O9-06โครงการ Benchmark การเข้าใช้งานทางเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขยายเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S4-O1-02โครงการสำรวจการรับรู้ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่2รายงานผลโครงการ
262-S4-O6-02โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวรายงานผลโครงการ
362-S4-O9-01โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2019รายงานผลโครงการ
462-S4-O9-02โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
562-S4-O9-03โครงการจัดการระดมความคิดเห็นกระบวนงานสำคัญของหอสมุดและคลังความรู้ฯ MULKC SIPOC 2019รายงานผลโครงการ
662-S4-O9-04โครงการจัดการข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx บนระบบจัดเก็บข้อมูลใน Google Driveรายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S4-O1-01โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
261-S4-O1-02โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรหอสมุดและคลังความรุ้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560"รายงานผลโครงการ
361-S4-O1-05โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่3รายงานผลโครงการ
461-S4-O1-06โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis & Strategic Planning)"รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O1-01โครงการประเมินภาวะผู้นำ ของผู้บริหารระยะที่ 2รายงานผลโครงการ
260-S4-O1-02โครงการสำรวจการรับรู้ยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
360-S4-O1-03โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot)รายงานผลโครงการ
460-S4-O1-04โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
560-S4-O5-03โครงการจัดทำ(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหอสมุดฯ ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
660-S4-O5-05โครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
760-S4-O6-04โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริม สร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2559
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O1-01โครงการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559รายงานผลโครงการ
259-S4-O1-02โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)รายงานผลโครงการ
359-S4-O6-01โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”รายงานผลโครงการ
459-S4-O6-05โครงการสำรวจความผูกพันบุคลากรรายงานผลโครงการ
559-S4-O7-01โครงการสัมนา เรื่อง ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น 1

ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  ชั้น 2

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • งานด้านนโยบายและแผน
  ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4210
 • งานด้านประกันคุณภาพ
  ชั้น 2 ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4272

บุคลากร

บุคลากรหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 คน

 

หัวหน้าหน่วยแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

นางอาภา   หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa  Hongin

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2554
  arpa.hon@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP-FM [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ
 5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณฯ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรับผิดชอบรายงานผล PA
 7. ช่วยปฏิบัติงานสรุปรายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบรายงานความเสี่ยงตามแผน
 9. โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน

Ms.Authaiwan   Suwanyangyuen

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
บธ.ม. (Management) ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม่
  authaiwan.suw@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผู้ประสานงานหลักการคุณภาพหอสมุดและคลังความรู้ฯ
1.1 กระบวนการรับการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
1.2 วิเคราะห์ และเทียบผลคะแนนการตรวจประเมินประจำปี
1.3 จัดทำแผนการดำเนินการประกันคุณภาพประจำปี
1.4 จัดการประชุมการ/จดบันทึกรายงานการประชุมประกันคุณภาพประจำปี
1.5 ติดตาม/รายงานผลความคืบหน้าการติดตาม เอกสารการประกันคุณภาพประจำปี
1.6 ตรวจสอบเกณฑ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และข้อกำหนดคุณลักษณะเล่มรายงานการประเมินตนเอง ตามมหาวิทยาลัย
1.7 ดําเนินการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในเว็บไซต์อินทราเน็ต Library EdPEx

2. บริหารจัดการข้อมูลการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
- จัดทำข้อมูลด้านผลลัพธ์ประจำปี ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
- รวบรวมข้อมูล สถิติ จากคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงข้อมูล สถิติ (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองฯ ส่วนกระบวนการ และส่วนผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ EdPEx
- ดำเนินการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx

3. งานสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
3.1 จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม ติดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ
3.2 บันทึก และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
3.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
3.4 ช่วยประสานงานการใช้พื้นที่เพื่อร้านค้าสวสัดิการ
3.5 ดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานโครงการเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งเครื่องมือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานที่เหมาะสม

โครงการประจำปี 2563
1. โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2020
2. โครงการสำรวจผลการรับรู้นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ของบุคลากรประจำปี พ.ศ.2562
3. โครงการ Benchmark การเข้าใช้งานทางเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
4. โครงการพัฒนา Mobile Application Mahidol Library ระยะที่ 1

โครงการประจำปี 2562
1.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2019
2.โครงการจัดการระดมความคิดเห็นกระบวนงานสำคัญของหอสมุดและคลังความรู้ฯ MULKC SIPOC 2019 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
3.โครงการจัดการข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx บนระบบจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive
4.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2562
5.โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประจำปี 2561
1.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
2.โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจําปี 2560
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่3
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis & Strategic Planning)
5.โครงการสัมมนาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561
6. โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1

โครงการประจำปี 2560
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริม สร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
2.โครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารระยะที่ 2
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (Swot)
5.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
6.โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries

โครงการประจำปี 2559
1.โครงการสัมนา เรื่อง ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
3.โครงการสำรวจความผูกพันบุคลากร
4.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
5.โครงการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล

Ms.Kiriya  Worakanyakul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
kiriya.wor@mahidol.ac.th
0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานด้านยุทธศาสตร์
  • รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ [ SIPOC ]
 2. งานด้านงบประมาณ
  • รับผิดชอบจองงบประมาณในระบบ MUERP-FM ในส่วนเงินรายได้
  • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและติตดามผลการดำเนินงานตามแผน
  • ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล PA
  • ช่วยปฏิบัติวิเคราะห์ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และจากเงินรายได้ทุกกองทุนนำเข้าระบบ ERP - FM
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann