Menu

หน่วยแผน ประกันคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

หน่วยแผน ประกันคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” ประกอบด้วย 3 งานย่อย คือ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพ และ งานด้านทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

งานด้านนโยบายและแผน

 1. ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานกองทุนต่าง ๆ
 2. จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 3. ประสานงานดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ ติดตาม/รายงานผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากทุกแหล่งเงิน
 5. ปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 6. ปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงตามแผน
 7. สำรวจ รวบรวม โครงการ / กิจกรรม จากฝ่าย / งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 9. ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านประกันคุณภาพ

 1. ประสานงานกับฝ่าย งาน ห้องสมุดฯ ในการตรวจสอบคุณภาพทุกเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามหมวดการประกันคุณภาพ
 4. ควบคุม ดูแลเอกสารประกันคุณภาพ
 5. ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR Online)
 6. ดำเนินการโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 7. ประสานงานการทำรายงานประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติ / งบประมาณ / จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
 9. ประเมินความพึงพอใจเพื่อการบริหาร (ผู้บริหารคณะ / บุคลากร / โครงการ / กิจกรรม)
 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามมติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพมอบหมาย
 11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านทรัพยากรบุคคล

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • 1.1 ทำสรุปรายงาน วัน /เวลา /การมาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเดือน (ระบบ Time Attended)
  • 1.2 การขออนุมัติการลาประเภทต่างๆ ในระบบ MUSIS
  • 1.3 ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • 1.4 การจ้างต่อ / ไม่จ้างต่อ พนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.5 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.6 ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง / การปรับคุณวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
  • 1.7 การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) และการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
  • 1.9 ลงบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • 1.10 ลงบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย
  • 1.11 สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • 1.12 จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
  • 2.1 ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และการสอบคัดเลือกบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 2.3 จัดทำการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 2.4 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • 3.1 ตรวจสอบสิทธิ และขอเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • 3.2 ขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 3.3 การขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • 3.4 การส่งเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
  • 3.5 การเสนอขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • 3.6 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจำเงิน
  • 3.7 ออกหนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากร
  • 3.8 ขอออกบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจำเงิน/ผู้รับบำนาญ
 4. เงินเดือนและค่าตอบแทน
  • 4.1 ลงบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (MUERP-PY)
  • 4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน / บัญชีอัตราค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่ง
  • 4.3 เลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจำเงินรายได้ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 4.4 แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และเลื่อนเงินเดือน
  • 4.5 ประสานงานและส่งข้อมูลเรื่องระบบเงินเดือนให้มหาวิทยาลัย
 5. งานพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
  • 5.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการเกษียณอายุงาน
  • 5.2 จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • 5.3 จัดทำรายงานสรุปการไปราชการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 5.4 การเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • 5.5 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2562
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S4-O1-02โครงการสำรวจการรับรู้ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่2รายงานผลโครงการ
262-S4-O6-02โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวรายงานผลโครงการ
362-S4-O8-04โครงการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนบุคลากรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระยะที่ 1)รายงานผลโครงการ
462-S4-O8-06โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ Speexxอยู่ระหว่างดำเนินการ
562-S4-O8-07โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)รายงานผลโครงการ
662-S4-O8-11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนอยู่ระหว่างดำเนินการ
762-S4-O9-01โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2019อยู่ระหว่างดำเนินการ
862-S4-O9-02โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S4-O1-01โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
261-S4-O1-02โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรหอสมุดและคลังความรุ้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560"อยู่ระหว่างดำเนินการ
361-S4-O1-05โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่3อยู่ระหว่างดำเนินการ
461-S4-O1-06โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis & Strategic Planning)"รายงานผลโครงการ
561-S4-O6-01โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง " How to be เศรษฐกิจพอเพียง "รายงานผลโครงการ
661-S4-O6-02โครงการบรรยาย "การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)"รายงานผลโครงการ
761-S4-O6-09โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การประเมินสมรรถนะหลัก Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Function Competency)รายงานผลโครงการ
861-S4-O6-13โครงการอบรม "การให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการทำงาน"รายงานผลโครงการ
961-S4-O6-16โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการทำงาน"TOEIC ต้องรู้"รายงานผลโครงการ
1061-S4-O6-17โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research:R2R)รายงานผลโครงการ
1161-S4-O6-21โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นรายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O1-01โครงการประเมินภาวะผู้นำ ของผู้บริหารระยะที่ 2รายงานผลโครงการ
260-S4-O1-02โครงการสำรวจการรับรู้ยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
360-S4-O1-03โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot)รายงานผลโครงการ
460-S4-O1-04โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
560-S4-O5-03โครงการจัดทำ(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหอสมุดฯ ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
660-S4-O5-05โครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
760-S4-O6-01โครงการทบทวนแผนการลงทุนและการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานผลโครงการ
860-S4-O6-04โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริม สร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)รายงานผลโครงการ
960-S4-O6-08โครงการอบรม R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรายงานผลโครงการ
1060-S4-O6-09โครงการบรรยาย เรื่อง"จุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรห้องสมุด"รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2559
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O1-01โครงการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559รายงานผลโครงการ
259-S4-O1-02โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)รายงานผลโครงการ
359-S4-O6-01โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”รายงานผลโครงการ
459-S4-O6-05โครงการสำรวจความผูกพันบุคลากรรายงานผลโครงการ
559-S4-O7-01โครงการสัมนา เรื่อง ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น 1

ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  ชั้น 2

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • งานด้านนโยบายและแผน
  ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4210
 • งานด้านประกันคุณภาพ
  ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
  ชั้น 2
    0-2800-2680-9 ต่อ 4272
 • งานด้านทรัพยากรบุคคล
  ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4255, 4212

บุคลากร

บุคลากรหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน

 

 

หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

นางอาภา   หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa  Hongin

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2554
  arpa.hon@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP-FM [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ
 5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณฯ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรับผิดชอบรายงานผล PA
 7. ช่วยปฏิบัติงานสรุปรายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบรายงานความเสี่ยงตามแผน
 9. โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน

Ms.Authaiwan   Suwanyangyuen

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม่
บธ.ม. (Management) ม.อีสเทิร์นเอเชีย
  authaiwan.suw@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผู้ประสานงานหลักในการจัดการประกันคุณภาพของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปีตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
1.1 ประสานงานกระบวนการรับการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 จัดเตรียมการประชุมการประกันคุณภาพประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
1.3 จัดทำรายงานการประชุมการประกันคุณภาพประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
1.4 ตรวจสอบการใช้เกณฑ์ในการอ้างอิงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และข้อกำหนด
คุณลักษณะเล่มรายงานการประเมินตนเอง ตามมหาวิทยาลัย
1.5 จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ประกันคุณภาพ EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

2. บริหารจัดการข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx บนระบบจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive
2.1 รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
- รวบรวมข้อมูล สถิติ จากฝ่าย/งานต่างๆ
- ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ EdPEx
2.2 ปรับปรุงข้อมูล(ร่าง)รายงานการประเมินตนเองฯ

3. งานสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
3.1 จัดเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
3.2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์สวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
3.3 ดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมาย (การจัดทำป้ายมอบเงินต่างๆ โดยกองทุนสวัสดิการฯ การประสานงานเรื่องชุดสูทให้กับบุคลากร)

4. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง
4.1 สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อการบริหาร “การประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร”
4.2 จัดระดมความคิดเห็น SWOT Analysis
4.3 จัดระดมความคิดเห็น SIPOC กระบวนงานสำคัญของฝ่าย/งาน

โครงการประจำปี 2559
1.โครงการสัมนา เรื่อง ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
3.โครงการสำรวจความผูกพันบุคลากร
4.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
5.โครงการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559

โครงการประจำปี 2560
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริม สร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
2.โครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารระยะที่ 2
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (Swot)
5.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
6.โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries

โครงการประจำปี 2561
1.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
2.โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจําปี 2560
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่3
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis & Strategic Planning)
5.โครงการสัมมนาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561
6. โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1

5. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกคณะกรรมการเยี่ยมประเมินต่างๆ
5.1 คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
5.2 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล

Ms.Kiriya  Worakanyakul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
kiriya.wor@mahidol.ac.th
0-2800-2680-9 ต่อ 4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ [ SIPOC ]
 2. ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) [ SIPOC ]
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ
  • จัดเก็บรวบรวมใบงานที่ 1 – ใบงานที่ 4 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PE) เพื่อนำขึ้น โครงสร้างองค์กร
 3. งานโครงการเชิงกลยุทธ์
  • โครงการสำรวจการรับรู้ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่2 รหัสโครงการ 62-S4-O1-02
  • โครงการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รหัสโครงการ 62-S4-O6-02
  • โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น รหัสโครงการ 61-S4-O6-21
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • งานด้านงบประมาณ
  • งานด้านสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวชยานันท์  นันทพัฒน์ปรีชา

Ms.Chayanunt  Nuntaphatpreecha

นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ม.รามคำแหง
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
  chayanunt.nun@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบ MUSIS ขออนุมัติ Account Internet [ Flowchart ] ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
  • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรข้าราชการบำนาญ
  • ขอหนังสือรับรองบุคลากร
  • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ [ Flowchart ]   [ Flowchart ]
  • งานอัตรากำลังคน [ SIPOC ]
  • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ [ SIPOC ]
  • การทำสัญญาจ้าง [ SIPOC ]
  • การประเมินผลระยะทดลองงาน [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ / สายสะพาย / ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา [ Flowchart ]
  • โครงการสรรหา คัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น/ คนดีศรีมหิดล / โครงการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างดีเด่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
  • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ / ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
  • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (SUP) /โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง(EDP) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวราภรณ์  เอนอ่อน

Mrs.Waraporn  Oenorn

นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มร.สวนสุนันทา
   waraporn.pou@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4212

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนนอกรอบ [ SIPOC ] ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของบุคลากร)
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบงาน Electronic Pay Slip (e-Pay Slip) [ SIPOC ]
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย [ Flowchart ]
 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • รับผิดชอบงานสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • รับผิดชอบการขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • รับผิดชอบการส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
  • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
  • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
  • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบของมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
  • รับผิดชอบดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
  • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
 4. รับผิดชอบรายงานผลในระบบ MUHR-CPD
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ

Ms.Kanokwan Nimtassanasiri

นักทรัพยากรบุคคล
บธ.ม. (สาขาการประกอบการ), ม.ศิลปากร
   kanokwan.nim@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4216

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ติดตามการเขียนบล็อกการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. งานโครงการตามยุทธศาสตร์
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann