ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

1. คัดเลือก/บอกรับวารสาร หนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามความต้องการ
2. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งาน
3. บอกรับวารสารหนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้คุ้มค่า

Key Results

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร้อยละ 100
2. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
3. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภารกิจ

 1. งานจัดหาทรัพยากรวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • 1.1 งานจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศ [SIPOC]
  • 1.2 งานจัดหาวารสารภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ [SIPOC]
  • 1.3 งานจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [SIPOC]
  • 1.4 งานวารสารอภินันทนาการ
 2. งานข้อมูลวารสาร
  • 2.1 งานตรวจรับวารสาร
  • 2.2 งานทะเบียนวารสารในบัตรทะเบียน
  • 2.3 งานทะเบียนวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • 2.4 งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคืนในระบบ OCLC และ EDS
  • 2.5 งานเย็บเล่มวารสาร
  • 2.6 งานทวงถามวารสาร
  • 2.7 งานสถิติวารสารและฐานข้อมูล
  • 2.8 ประสานงาน/เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำและปรับปรุงเว็บเพจข้อมูลวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  • 2.9 ตรวจสอบ/ประสานงานและแก้ปัญหาในการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Serial Module
 4. งานดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐานข้อมูล Mahidol Library Journal Index
 5. ประสานงานโครงการฝึกอบรม บรรยายวิชาการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S2-O1-04โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรีวิวหนังสือและวารสารผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
263-S2-O1-05โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี 2563/2 (เคล็ดลับการค้นคว้าทรัพยากรเชิงลึกยุค digital ผ่าน EDS (EBSCO Discovery Service) และการใช้งาน EBSCO eBook)อยู่ระหว่างดำเนินการ
363-S2-O1-07โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ประจำปี2563/4 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร)อยู่ระหว่างดำเนินการ
463-S2-O1-08โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี
2563/3
อยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S2-O2-20โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรีวิวหนังสือและวารสารผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O1-22โครงการสำรวจวารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ
262-S2-O1-01โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/1 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service)รายงานผลโครงการ
362-S2-O1-02โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/2 (Writing a great paper and getting it published in a research journal workshop)รายงานผลโครงการ
462-S2-O1-03โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/3(กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย)รายงานผลโครงการ
562-S2-O1-07โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/4 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ IQNewsClip และ NewsCenter)รายงานผลโครงการ
662-S2-O1-10โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/7 (Flying High in Your Career in Science)รายงานผลโครงการ
762-S2-O2-10โครงการส่งต่อวารสารและนิตยสารแก่ผู้สนใจ สร้างนิสัยรักการอ่านรายงานผลโครงการ
862-S2-O2-19โครงการประเมินการรับรู้ และความพึงพอใจการใช้กล่องบริการสืบค้น Mahidol Library Catalogs (OPAC) และกล่องบริการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) บนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
962-S2-O2-29โครงการสำรวจความสำคัญและความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆ ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
1062-S2-O2-30โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
1162-S2-O2-32โครงการตอบคำถามชิงรางวัล การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) และ Mahidol Library Catalogs (OPAC)รายงานผลโครงการ
1262-S2-O2-33โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/8 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote)รายงานผลโครงการ
1362-S2-O2-34โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจาปีงบประมาณ 2562/6รายงานผลโครงการ
1462-S2-O2-40โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ประจำปีงบประมาณ 2562/1(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O2-01โครงการสำรวจฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
261-S1-O2-02โครงการพัฒนาหน้าเว็บเพจสถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามรายชื่อวารสาร และหนังสือรายงานผลโครงการ
361-S2-O1-04โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainers) ครั้งที่ 6รายงานผลโครงการ
461-S2-O1-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/10 (กิจกรรม Wiley's Author Workshop : Publishing with Success-Mahidol University)รายงานผลโครงการ
561-S2-O2-08โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
661-S2-O2-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ครั้งที่ 5 (กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin)รายงานผลโครงการ
761-S2-O2-12โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Trainning for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/2รายงานผลโครงการ
861-S2-O2-13โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Trainning for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/3รายงานผลโครงการ
961-S2-O2-15โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/1 รายงานผลโครงการ
1061-S2-O2-16โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/4รายงานผลโครงการ
1161-S2-O2-17โครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการขอสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยผ่านฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Indexรายงานผลโครงการ
1261-S2-O2-18โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/5รายงานผลโครงการ
1361-S2-O2-19โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/6 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แบรนด์ EBSCO)รายงานผลโครงการ
1461-S2-O2-21โครงการจัดทำเว็บเพจบริการยืมระหว่างห้องสมุด(ILL/DDS)รายงานผลโครงการ
1561-S2-O2-29โครงการตอบคำถามชิงรางวัล ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)รายงานผลโครงการ
1661-S2-O2-31โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/7 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Spinger Nature)รายงานผลโครงการ
1761-S2-O2-32โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/8 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley Online Library)รายงานผลโครงการ
1861-S2-O2-38โครงการตอบคำถามชิงรางวัลฐานข้อมูล SciFinderรายงานผลโครงการ
1961-S2-O2-39โครงการประมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
2061-S2-O2-40โครงการสำรวจความสำคัญและต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
2161-S2-O2-42โครงการสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลข่าว (iQNewsClip/NewsCenter) ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
2261-S2-O2-43โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Usersประจำปีงบประมาณ 2561/9 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect และ Scopus)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O1-09โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Indexรายงานผลโครงการ
260-S1-O1-10โครงการ การจัดการวารสารอภินันทนาการรายงานผลโครงการ
360-S1-O1-32โครงการปรับปรุงเว็บเพจ Research Supportรายงานผลโครงการ
460-S1-O2-03โครงการพัฒนาหน้าเว็บไซต์สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามรายชื่อวารสาร และหนังสือรายงานผลโครงการ
560-S1-O2-05โครงการสำรวจฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2560รายงานผลโครงการ
660-S2-O1-01โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer)รายงานผลโครงการ
760-S2-O1-05โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1รายงานผลโครงการ
860-S2-O1-06โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 2 รายงานผลโครงการ
960-S2-O1-07โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 3 รายงานผลโครงการ
1060-S2-O1-08โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 2รายงานผลโครงการ
1160-S2-O1-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for Users ครั้งที่ 3-5) รายงานผลโครงการ
1260-S2-O1-10โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 4รายงานผลโครงการ
1360-S2-O1-11โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for Users ครั้งที่ 6) รายงานผลโครงการ
1460-S2-O2-01โครงการส่งเสริมการใช้วารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ
1560-S2-O2-07โครงการประชาสัมพันธ์การใช้วารสารภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีรายงานผลโครงการ
1660-S2-O2-26โครงการสำรวจการใช้วารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบันที่ชั้นจัดแสดงวารสารใหม่รายงานผลโครงการ
1760-S2-O2-35โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
1860-S4-O2-01โครงการประหยัดค่าธรรมเนียบการบอกรับวารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4221, 4226
  02-441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร  มีจำนวน 5 คน

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง

Ms.Ausanee Pengtieng
บรรณารักษ์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-EDP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2562
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
  ausanee.pen@mahidol.ac.th
  i+24+4221

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับดูแลงานพัฒนาทรัพยากรวารสารและควบคุมการใช้งานใน Serial Module
 2. รับผิดชอบงานจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศ
 3. รับผิดชอบจัดหางานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. รับผิดชอบงานข้อมูลวารสาร
 5. ประสานงานการจัดทำเว็บเพจข้อมูลวารสาร
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ

Ms.Nongyao Buncharoen
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  nongyao.bun@mahidol.ac.th
  i+24+4226

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบจัดทำ/รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลวารสารภาษาไทยเพื่อดำเนินการบอกรับ/เบิกจ่าย
 2. รับผิดชอบจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐาน Mahidol Journal Index
 3. รับผิดชอบการดำเนินงานกับตัวเล่มวารสารภาษาไทย
 4. ช่วยปฏิบัติงานสถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ภาษาไทย
 5. ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 6. ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของวารสารเล่มเย็บ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์

Ms.Waraporn Laonitisatr
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ.(ประมง), ม.เกษตรศาสตร์
M.S. (Biotechnology), National Chung Hsing University
  waraporn.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4221

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานเผยแพร่สถิติการใช้วารสารบนเว็บไซต์
 2. รับผิดชอบงานตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบงานประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยบนฐาน Mahidol Journal Index
 5. ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล และลงทะเบียนตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
 6. ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ให้แก่อาจารย์นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ช่วยปฏิบัติงานวิทยากรฝึกปฏิบัติงานวารสารให้แก่นักศึกษา/เจ้าหน้าที่/บุคลากรห้องสมุด
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/ประสานงานโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวศุภารนันท์ กาญจนวาหะ

Ms.Suparanan Kanjanawaha
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), สจล.
  suparanan.kan@mahidol.ac.th
  i+24+4221

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 4-6
 2. รับผิดชอบโครงการปรับปรุงเว็บเพจ Research Support
 3. รับผิดชอบงานสี่อประชาสัมพันธ์การใช้วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ปฏิบัติงานตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 5. ปฏิบัติงานเป็นคณะทำงาน/กรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้ง
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสุขสม ทองศิริ

Mrs.Suksom Thongsiri
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  suksom.tho@mahidol.ac.th
  i+24+4226

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานตรวจรับและคัดเลือกวารสาร
 2. งานทะเบียนวารสาร
 3. งานทวงถามวารสาร
 4. งานเย็บเล่มวารสาร
 5. งานข้อมูลวารสาร
 6. งานธุรการ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann