งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

1. คัดเลือก/บอกรับวารสาร หนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามความต้องการ
2. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งาน
3. บอกรับวารสารหนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้คุ้มค่า

Key Results

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร้อยละ 100
2. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
3. วารสาร หนังสือ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภารกิจ

 1. งานจัดหาทรัพยากรวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • 1.1 งานจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศ [SIPOC]
  • 1.2 งานจัดหาวารสารภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ [SIPOC]
  • 1.3 งานจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [SIPOC]
  • 1.4 งานวารสารอภินันทนาการ
 2. งานข้อมูลวารสาร
  • 2.1 งานตรวจรับวารสาร
  • 2.2 งานทะเบียนวารสารในบัตรทะเบียน
  • 2.3 งานทะเบียนวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • 2.4 งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคืนในระบบ OCLC และ EDS
  • 2.5 งานเย็บเล่มวารสาร
  • 2.6 งานทวงถามวารสาร
  • 2.7 งานสถิติวารสารและฐานข้อมูล
  • 2.8 ประสานงาน/เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำและปรับปรุงเว็บเพจข้อมูลวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  • 2.9 ตรวจสอบ/ประสานงานและแก้ปัญหาในการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Serial Module
 4. งานดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐานข้อมูล Mahidol Library Journal Index
 5. ประสานงานโครงการฝึกอบรม บรรยายวิชาการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S1-O2-02โครงการสำรวจความสำคัญและความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆ ประจำปี 2563รายงานผลโครงการ
263-S2-O1-04โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี 2563/1 (Publishing 101 :Tip and Tricks for Early Career Researchers)รายงานผลโครงการ
363-S2-O1-05โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี 2563/2 (เคล็ดลับการค้นคว้าทรัพยากรเชิงลึกยุค digital ผ่าน EDS (EBSCO Discovery Service) และการใช้งาน EBSCO eBook)อยู่ระหว่างดำเนินการ
463-S2-O1-07โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ประจำปี2563/4 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร)อยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S2-O1-08โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี
2563/3
อยู่ระหว่างดำเนินการ
663-S2-O1-09โครงการจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำป2563/3 (ออนไลน์ผ่านระบบ MUx)อยู่ระหว่างดำเนินการ
763-S2-O2-20โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรีวิวหนังสือและวารสารผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
863-S2-O2-26โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563รายงานผลโครงการ
963-S2-O2-27โครงการจัดทำเว็บเพจรวบรวมแหล่งสารสนเทศฟรีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O1-22โครงการสำรวจวารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ
262-S2-O1-01โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/1 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service)รายงานผลโครงการ
362-S2-O1-02โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/2 (Writing a great paper and getting it published in a research journal workshop)รายงานผลโครงการ
462-S2-O1-03โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปี 2562/3(กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย)รายงานผลโครงการ
562-S2-O1-07โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/4 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ IQNewsClip และ NewsCenter)รายงานผลโครงการ
662-S2-O1-10โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/7 (Flying High in Your Career in Science)รายงานผลโครงการ
762-S2-O2-10โครงการส่งต่อวารสารและนิตยสารแก่ผู้สนใจ สร้างนิสัยรักการอ่านรายงานผลโครงการ
862-S2-O2-19โครงการประเมินการรับรู้ และความพึงพอใจการใช้กล่องบริการสืบค้น Mahidol Library Catalogs (OPAC) และกล่องบริการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) บนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
962-S2-O2-29โครงการสำรวจความสำคัญและความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆ ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
1062-S2-O2-30โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
1162-S2-O2-32โครงการตอบคำถามชิงรางวัล การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) และ Mahidol Library Catalogs (OPAC)รายงานผลโครงการ
1262-S2-O2-33โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/8 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote)รายงานผลโครงการ
1362-S2-O2-34โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจาปีงบประมาณ 2562/6รายงานผลโครงการ
1462-S2-O2-40โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ประจำปีงบประมาณ 2562/1(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O2-01โครงการสำรวจฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
261-S1-O2-02โครงการพัฒนาหน้าเว็บเพจสถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามรายชื่อวารสาร และหนังสือรายงานผลโครงการ
361-S2-O1-04โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainers) ครั้งที่ 6รายงานผลโครงการ
461-S2-O1-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/10 (กิจกรรม Wiley's Author Workshop : Publishing with Success-Mahidol University)รายงานผลโครงการ
561-S2-O2-08โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
661-S2-O2-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Trainers ครั้งที่ 5 (กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin)รายงานผลโครงการ
761-S2-O2-12โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Trainning for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/2รายงานผลโครงการ
861-S2-O2-13โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Trainning for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/3รายงานผลโครงการ
961-S2-O2-15โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/1 รายงานผลโครงการ
1061-S2-O2-16โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/4รายงานผลโครงการ
1161-S2-O2-17โครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการขอสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยผ่านฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Indexรายงานผลโครงการ
1261-S2-O2-18โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/5รายงานผลโครงการ
1361-S2-O2-19โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/6 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แบรนด์ EBSCO)รายงานผลโครงการ
1461-S2-O2-21โครงการจัดทำเว็บเพจบริการยืมระหว่างห้องสมุด(ILL/DDS)รายงานผลโครงการ
1561-S2-O2-29โครงการตอบคำถามชิงรางวัล ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)รายงานผลโครงการ
1661-S2-O2-31โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/7 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Spinger Nature)รายงานผลโครงการ
1761-S2-O2-32โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/8 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley Online Library)รายงานผลโครงการ
1861-S2-O2-38โครงการตอบคำถามชิงรางวัลฐานข้อมูล SciFinderรายงานผลโครงการ
1961-S2-O2-39โครงการประมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
2061-S2-O2-40โครงการสำรวจความสำคัญและต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
2161-S2-O2-42โครงการสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลข่าว (iQNewsClip/NewsCenter) ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
2261-S2-O2-43โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Usersประจำปีงบประมาณ 2561/9 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect และ Scopus)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O1-09โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Indexรายงานผลโครงการ
260-S1-O1-10โครงการ การจัดการวารสารอภินันทนาการรายงานผลโครงการ
360-S1-O1-32โครงการปรับปรุงเว็บเพจ Research Supportรายงานผลโครงการ
460-S1-O2-03โครงการพัฒนาหน้าเว็บไซต์สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามรายชื่อวารสาร และหนังสือรายงานผลโครงการ
560-S1-O2-05โครงการสำรวจฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2560รายงานผลโครงการ
660-S2-O1-01โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer)รายงานผลโครงการ
760-S2-O1-05โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1รายงานผลโครงการ
860-S2-O1-06โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 2 รายงานผลโครงการ
960-S2-O1-07โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 3 รายงานผลโครงการ
1060-S2-O1-08โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 2รายงานผลโครงการ
1160-S2-O1-09โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for Users ครั้งที่ 3-5) รายงานผลโครงการ
1260-S2-O1-10โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for the Trainer) ครั้งที่ 4รายงานผลโครงการ
1360-S2-O1-11โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Training for Users ครั้งที่ 6) รายงานผลโครงการ
1460-S2-O2-01โครงการส่งเสริมการใช้วารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ
1560-S2-O2-07โครงการประชาสัมพันธ์การใช้วารสารภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีรายงานผลโครงการ
1660-S2-O2-26โครงการสำรวจการใช้วารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบันที่ชั้นจัดแสดงวารสารใหม่รายงานผลโครงการ
1760-S2-O2-35โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
1860-S4-O2-01โครงการประหยัดค่าธรรมเนียบการบอกรับวารสารภาษาไทยรายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4221, 4226
  02-441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร  มีจำนวน 5 คน

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง

Ms.Ausanee Pengtieng
บรรณารักษ์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-EDP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2562
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
  ausanee.pen@mahidol.ac.th
  i+24+4221

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับดูแลงานพัฒนาทรัพยากรวารสารและควบคุมการใช้งานใน Serial Module
 2. รับผิดชอบงานจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศ
 3. รับผิดชอบจัดหางานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. รับผิดชอบงานข้อมูลวารสาร
 5. ประสานงานการจัดทำเว็บเพจข้อมูลวารสาร
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ

Ms.Nongyao Buncharoen
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  nongyao.bun@mahidol.ac.th
  i+24+4226

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบจัดทำ/รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลวารสารภาษาไทยเพื่อดำเนินการบอกรับ/เบิกจ่าย
 2. รับผิดชอบจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐาน Mahidol Journal Index
 3. รับผิดชอบการดำเนินงานกับตัวเล่มวารสารภาษาไทย
 4. ช่วยปฏิบัติงานสถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ภาษาไทย
 5. ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 6. ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของวารสารเล่มเย็บ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์

Ms.Waraporn Laonitisatr
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ.(ประมง), ม.เกษตรศาสตร์
M.S. (Biotechnology), National Chung Hsing University
  waraporn.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4221

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานเผยแพร่สถิติการใช้วารสารบนเว็บไซต์
 2. รับผิดชอบงานตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบงานประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยบนฐาน Mahidol Journal Index
 5. ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล และลงทะเบียนตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
 6. ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ให้แก่อาจารย์นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ช่วยปฏิบัติงานวิทยากรฝึกปฏิบัติงานวารสารให้แก่นักศึกษา/เจ้าหน้าที่/บุคลากรห้องสมุด
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/ประสานงานโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
   jirawan.nar@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานปรับปรุงเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources)
 2. รับผิดชอบงานข้อมูลระบบ EZproxy เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 3. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ช่วยปฏิบัติงานให้บริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน inbox ใน Facebook, Line, Webmail และโทรศัพท์
 5. งานโครงการตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสุขสม ทองศิริ

Mrs.Suksom Thongsiri
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  suksom.tho@mahidol.ac.th
  i+24+4226

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานตรวจรับและคัดเลือกวารสาร
 2. งานทะเบียนวารสาร
 3. งานทวงถามวารสาร
 4. งานเย็บเล่มวารสาร
 5. งานข้อมูลวารสาร
 6. งานธุรการ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann