บริการ e-Lecture

ให้บริการสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ที่เรียน ณ อาคารบรรยายรวม L1, L2 และอาคารสำนักงานอธิการบดี
วิชาที่ให้บริการ เป็นวิชาที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนให้บันทึกเผยแพร่ภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีรายวิชาที่ให้บริการดังนี้

รูปรายวิชาที่ให้บริการ e-lecture ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559


นักศึกษาสามารถขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 8.00 น. - 21.00 น.
วันเสาร์    เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
*ปิดให้บริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2680-9 ต่อ 4228

คุณณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู e-mail : narongsak.pat@mahidol.ac.th
คุณวราภรณ์ ชิโนเรศโยธิน e-mail : warapon.chi@mahidol.ac.th

รูปบรรยายของ e-lecture

ปรับปรุง ตุลาคม 2559