หน้าหลัก > เวลาทำการ

เวลาทำการ

วันหยุดประจำปี
ห้องสมุด เวลาทำการ ปิด
วิทยาเขตศาลายา
หอสมุดกลาง
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4264, 4265
โทรสาร. 0-2441-9580
อีเมล. licl@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 21.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ช่วงสอบ จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 24.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 17.00 น.
ห้องสมุดกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
โทร. 0-2441-5450
อีเมล. lipt@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 น.
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230, 2207
โทรสาร. 0-2441-4375 ต่อ 2207
อีเมล. limt@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา

โทร. 0-2441-5333, 02-441-5275-81 ต่อ 2317 (สำนักงาน),
ต่อ 2318 (บริการยืม-รับคืนหนังสือ)
Fax. 02-441-5442 (กรุณาระบุ "ส่งศูนย์ข้อมูลฯ ชั้น 3")
อีเมล. yupin.yun@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 17.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
โทร. 0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2
โทรสาร. 0-2441-4397
อีเมล. ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th, dorn.kae@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2441-0220-3 ต่อ 1121
โทรสาร. 0-2441-9738
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4204
โทรสาร. 0-2441-9509, 0-2441-9510
อีเมล. lien@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1307
โทรสาร. 0-2441-0937
อีเมล. livs@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 3203, 3205
โทรสาร. 0-2800-2530
อีเมล. msvicedr@mahidol.ac.th

เปิดภาค จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
ปิดภาค จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4341
โทรสาร. 0-2441-9580
อีเมล. rungnapa.srw@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2441-4234 ต่อ 501
อีเมล. librarynr501@gmail.com

เปิดภาค จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาค จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1415-1416
อีเมล. iclibrary@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เสาร์ ปิด
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 0-2889-5312, 0-2889-5315 ต่อ 1120,1121
โทรสาร. 0-2889-5308
อีเมล. lirs@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา
โทร. 0-2800-2630-39 ต่อ 215
โทรสาร. 0-2800-2659
  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โทร. 0-2849-6600 ต่อ 3191
โทรสาร. 02-849-6600 ต่อ 4241
อีเมล. thanames.cha@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
โทร. 02-441-5022-3
โทรสาร. 02-441-5024
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
โทร. 0-2441-9874, 0-2441-9043 ต่อ 49
โทรสาร. 0-2441-9044
อีเมล. liad@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร. 0-2441-9344
อีเมล. linu@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 226
โทรสาร. 0-2441-9333
อีเมล. lipr@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร. 0-2800-2307, 0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
โทรสาร. 0-2800-2332
อีเมล.
lilc@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
โทร. 0-2441-0813-15 ต่อ 3152
โทรสาร. 0-2441-0872-73
อีเมล. chanchariyaporn.yam@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โทร. 0-2441-0602-8
โทรสาร. 0-2441-0167
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
อีเมล. muarms@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วิทยาเขตบางกอกน้อย
หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0-2419-7634, 0-2419-7636, 0-2419-8423
โทรสาร. 0-2412-8418
อีเมล. silib@diamond.mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 20.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 8.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0-2419-7466-80 ต่อ 1400, 0-2412-1367
โทรสาร. 0-2412-8415
อีเมล. lins@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
โทร. 0-2424-2584, 0-2424-3701-3 ต่อ 1210
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่พักอาศัยในหอพักฯ


  จันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 22.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
วิทยาเขตพญาไท
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร. 0-2354-7268
อีเมล. lira@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร. 0-2644-4495, 0-2247-4696
อีเมล. lipy@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 น. อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.
เสาร์ ปิด
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
โทร. 0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611, 613
โทรสาร. 0-2643-5613
อีเมล. lirv@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2201-5714-15
โทรสาร. 0-2354-7144
อีเมล. lisc@mahidol.ac.th
เปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.30 น. อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ 8.30 - 16.30 น.
ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.30 น.
เสาร์ 8.30 - 16.30 น.
วิทยาลัยการจัดการ ถ.วิภาวดี รังสิต
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
โทร. 0-2206-2000 ต่อ 4101, 4103
โทรสาร. 0-2206-2090
อีเมล. library@cmmu.net
  จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 21.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาทร กรุงเทพ
ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. 0-2679-5053-4
โทรสาร. 0-2286-2653
อีเมล.
icgrad@mahidol.ac.th หรือ iclibrary@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-75
อีเมล. mukali@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงสอบ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 20.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
ห้องสมุดโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 034-585-101-3
อีเมล. wanassanan.sai@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 045-523-211 ต่อ 1306
อีเมล. thanaporn.fua@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร)

โทร. 044-286432
อีเมล. wannipa.kua@mahidol.ac.th
  จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์


ปรับปรุง มิถุนายน 2560