ผู้สนใจสินค้าสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หรือติดต่อ นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4237 หรือ e-mail : kingpetch.plu@mahidol.ac.th